Dzisiaj: niedziela-21 Lipca 2024. Solenizanci: Andrzej, Wiktor, Daniel
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2024 » PGA TEST 2024
PGA TEST 2024

PGA-TEST

Oficjalne Mistrzostwa Polski

 krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców

Regulamin

1. Cel
PGA-TEST organizowany jest w celu systematycznego doskonalenia technik operatorskich i starannego przygotowania potencjalnych uczestników do udziału w zawodach międzynarodowych.

2. Organizatorzy

a) Zawody odbywają się pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców. 
b) Zawody PGA-TEST organizuje Zespół Programu Dyplomowego PGA w składzie: 
- Sylwester Jarkiewicz SP2FAP – [email protected]
- Andrzej Bojan SP8AB - [email protected]
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – [email protected]
- Mariusz Ciszak SQ8JCB - [email protected]
c) Za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz koordynacje przesłania nagród, odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP
d) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami PGA-TEST publikowane na portalu PGA Zawody https://pga-zawody.pzk.pl/

3. Terminy zawodów:

I 13 Styczeń 2024 07.00-07.59z
II
10 Luty 2024 07.00-07.59z
III 9 Marzec 2024 07.00-07.59z
IV 13 Kwiecień 2024 06.00-06.59z
V
11 Maj 2024 06.00-06.59z
VI 8 Czerwiec 2024 06.00-06.59z
VII 13 Lipiec 2024 06.00-06.59z
VIII 10 Sierpień 2024 06.00-06.59z
IX 14 Wrzesień 2024 06.00-06.59z
X 12 Październik 2024 06.00-06.59z
XI 9 Listopad 2024 07.00-07.59z
XII 14 Grudzień 2024 07.00-07.59z

 

Uwaga 

Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

 

4. Uczestnictwo
a) Udział‚ w PGA-TEST oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

b) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody PGA-TEST dedykowane licencjonowanym operatorom radiostacji nadawczych indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Do udziału dopuszcza się także stacje zagraniczne.
d) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego
łączności zaliczane jego korespondentom.
e) W przypadku używania znaku okolicznościowego, osiągnięty wynik zalicza
się na konto posiadanego znaku podstawowego. Jeśli np. stacja SP4KDX pracowała ze znakiem HF10KDX to punkty przez nią zdobyte zaliczane na konto SP4KDX. Sumowanie punktów następuje na wniosek zainteresowanego, po rozliczeniu każdej miesięcznej tury.
f) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z jawną informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze

a) W PGA-TEST dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem.
b) Operatorów stacji QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się w danej turze miesięcznej używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak contestowy
d) Nie dopuszcza sie łamania polskiego znaku wywoławczego przez "mm"

6. Pasmo i emisje
80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz; SSB: 3700-3775 kHz).
łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

7. Wywołanie w zawodach

Na CW: "Test", na SSB: "Wywołanie w zawodach" lub „CQ Contest”.

8. Łączności

a) Każda stacja MIX może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
b
) Z każdą stacja można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie punktowane, ale nalży pozostawić je w logu.
 

 Uwagi

- Zawodnikom pracującym na SSB zaleca się literowanie wg standardu ITU.
-
łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów internetowych itp. środków do aranżowania
łączności jest niedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), kolejnego numeru QSO który nie może sie powtarzać i musi stanowić numerację ciągłą począwszy od 001 oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liscie https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp.
b) Stacje zagraniczne nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.
c) Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.


Ważne

- obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- należy dołożyć maksimum staranności aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

10. Klasyfikacje (Category)

MO-MIX  stacje klubowe na CW i SSB - max 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW - max 100 W out
MO-SSB   stacje klubowe na SSB  - max 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB - max 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW - max 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB - max 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB - max 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW - max 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB - max 5 W out
OPEN-MIX stacje nadające spoza SP na CW i SSB - max 100 W out
OPEN-CW stacje nadające spoza SP na CW - max 100 W out
OPEN-SSB stacje nadające spoza SP na SSB - max 100 W out

Uwagi

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)

- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadesle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane : stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku cabrillo należy uzywać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: PGA-TEST

- W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
- Jeżeli log zawiera łączności na CW i SSB (MIX) to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX

- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.

11. Programy logujące w PGA-TEST
a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: https://pga-zawody.pzk.pl/downloads.php?cat_id=1
b) Stacjom zagranicznych startujacych w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/pgatest-dx-udc/

 
12. Punktacja - każda bezbłędna łączność - 1 pkt.

Nie zalicza się łączności w przypadkach:
a) nawiazania łączności poza czasem trwania zawodów. 
b) niezgodności w obu logach, danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty. 
c) jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liscie https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php
d) jeśli skrót do PGA nie jest zgodny z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach. 
e) nastapiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów. 
f) użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak contestowy.
g) QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
h) braku logu korespondenta
i) złamania zasady opisanej w pkt. 9a lub 9g niniejszego regulamimu

Uwaga
Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

13. Wynik końcowy
a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne
łączności.
b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego.

14. eLogi
Logi za PGA-TEST przyjmowane są w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA https://pga-zawody.pzk.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po klikniciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcześniejszym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na znak jakiego używałeś w zawodach. Czynnosci tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA.

Uwaga 

- Operatorzy stacji klubowych wpisują swój znak w przesyłanym logu 
- W przypadku gdy uczestnik używa znaku specjalnego (okolicznościowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu załadowania danego logu.


15. W celu przesłania logu należy:
- wejść na strone https://pga-zawody.pzk.pl
- zalogować się
- kliknąć na ikonę „Wrzuć log
- odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”)
- kliknąć na "Załaduj"
- sprawdź czy wszystkie QSO z logu zostały zaladowane

 
Uwagi
- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem
należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcja po naciśnięciu linku Pomoc”).
- Potwierdzenie przyjęcia logu jest natychmiastowe specjalnym komunikatem.
- W przypadku zauważenia błędów, błąd można poprawic i załadować log powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
- W przypadku problemów lub awarii ROBOTA PGA ZAWODY log można
przesłać na adres: [email protected] pamiętając aby:
- W temacie listu wpisać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załącznik do listu mający w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP8AB - sp8ab.log itp.).

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa
się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie, tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via e-mail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują żadnych logów.
b) W otrzymanych logach Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu może dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w okresie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy
się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza łączności wykazane we wszystkich otrzymanych logach.
e) Punktowane
tylko bezbłedne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom.
f) Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje
się
0 (zero) punktów.

17. Rezultaty

a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie kazdego uczestnika, będa publikowane na portalu PGA-ZAWODY (
https://pga-zawody.pzk.pl) oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje moga dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i
przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY.

Po publikacji wyników nie będą przyjmowane żadne logi, a w tych już przesłanych nie ma mozliwości dokonywania poprawek.

18. Cesja punktów

a) W przypadku użycia w PGA-TEST innego własnego znaku niż podstawowy tj. okolicznościowego lub contestowego, osiągnięte punkty mogą być przepisane na konto znaku, który występuje już w tabeli Klasyfikacji Generalnej w bieacym roku, pod warunkiem, że punkty zostały zdobyte w tej samej kategorii. jeśli np. stacja SP4KDX pracowała w styczniu ze znakiem HF10KDX, to punkty przez nią zdobyte mogą być zaliczane na konto znaku SP4KDX.
b) Cesja punktów następuje na wniosek zainteresowanego, przesłany za pomoca funkcji w Menu Cesja punktów, w ciągu 24 godzin po publikacji Oficjalnych wyników tury miesięcznej której dotyczy ten wniosek.


19. Roczna Klasyfikacja Generalna PGA-TEST

a) Punkty zdobywane w kolejnych miesięcznych turach sumowane i prezentowane na bieżąco w tabeli Klasyfikacji Generalnej.
b) Do Rocznej Klasyfikacji Generalnej zalicza się tylko 9 najlepszych wyników osiągniętych przez uczestnika w ciagu całego roku.
Obliczenie i publikacja RKG nastąpi do końca roku którego dotyczy,

20. Dyplomy i nagrody
a) Za udział w każdej miesięcznej turze zawodów wszystkim uczestnikom przyznane do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału.
b) Zwyciązcom poszczególnych grup w Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane zostana Tytuły MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa PZK.
Jeżeli na 1. miejscu znajdzie się więcej niz jedna stacja z taką samą ilościa punktów, to Tytuł‚ MISTRZA otrzyma operator, który będzie miał mniej niezliczonych QSOs we wszystkich turach miesięcznych.
c) Tytuły mistrzowskie i specjalne trofea przyznane będę w grupach, w których sklasyfikowanych bedzie co najmniej 5 stacji. jeśli stacji jest mniej, przyznane zostana tylko dyplomy.
d) Za miejsca 2-3 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane będą Tytuły Vice-MISTRZA i dyplomy Zespołu PGA.

21. Dyskwalifikacja

Za razące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji moze być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upowaznionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okolicznosci.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez
Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikacje zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

22. Uwagi końcowe

a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: [email protected]
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów ostateczne i nie podlegają zaskarzeniu.
d) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i eMK QTC bez koniecznosci posiadania kart QSL.

23. Pomoc
Każdy operator, uczestnik zawodów PGA-TEST moze liczyć na wszechstronna pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu oraz problemami z "WRZUCENIEM LOGU" można
się zwracać się do ADMINA SP8AB pisząc na adres [email protected].

Przykład logu Cabrillo stacji SP2FAP QRV w styczniowej turze zawodów PGA-TEST

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA-TEST
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-CW
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
OPERATOR:
QSO: 3500 CW 2024-01-08 0709 SP2FAP 599 001EL09 SP8OOB 599 004KS01
QSO: 3500 CW 2024-01-08 0726 SP2FAP 599 002EL09 SP8JMA 599 007LN02
QSO: 3500 CW 2024-01-08 0728 SP2FAP 599 003EL09 SP4HHI 599 012OU01
QSO: 3500 CW 2024-01-08 0745 SP2FAP 599 005EL09 SP5DRR 599 034WM01
QSO: 3500 CW 2024-01-08 0758 SP2FAP 599 006EL09 SQ9XTX 599 123CZ03
QSO: 3500 CW 2024-01-08 0759 SP2FAP 599 007EL09 DL8UAA 599 031
END-OF-LOG:

Zaleca się, aby przed wysłaniem logu sprawdzić jego format korzystając z funkcji "Testuj log" na stronie ROBOTA lub dowolnego edytora (np. Notatnika, Notepad++).
Proszę zwrócić uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST
nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: PGA-TEST
- Czy w pozycji CALLSIGN
nagłówka Cabrillo poprawnie wpisłeś swój znak wywoławczy jakiego używałeś w zawodach?
- Czy w pozycji CATEGORY
nagłówka Cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich
łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane
standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?

Jeśli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem portalu ROBOT PGA ZAWODY. 

Zespół PGA-ZAWODY

 

 

 


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
WSZELKIE UWAGI o pracy portalu PGA-ZAWODY zgłoś do: ADMINA - [email protected] lub SP2FAP - [email protected]


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Lipiec 2024 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.


REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 65

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,203
· Najnowszy użytkownik: SQ2MFM

OSTATNIE LOGOWANIA
· SP3ZHP00:18:01
· SP9EMI02:41:07
· SP2WGB03:38:57
· SP9HPA03:56:55
· HF7A09:57:50
· SQ9TX11:32:08
· SP7RFF13:56:57
· SP7A13:58:10
· SP3CYY17:29:39
· SP7JYM18:46:21
· SP2XX19:31:40
· SP6MI19:54:19
· SQ8MXE20:19:12
· SN5N20:21:41
· SP9NLU20:36:21
100,617,128 unikalne wizyty