Dzisiaj: niedziela-21 Lipca 2024. Solenizanci: Andrzej, Wiktor, Daniel
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2024 » EUROPE-DAY-CONTEST 2024
EUROPE-DAY-CONTEST 2024
 

EUROPE DAY CONTEST


krajowe zawody HF

 

Regulamin 

1. Termin zawodów
Zawody Europe-Day-Contest rozgrywane są w dniu 9 maja 2024 roku, w godzinach od 15.00Z do 15.59Z.

2. Cele
a) Upamiętnienie 72 rocznicy utworzenia Unii Europejskiej.
b) Umożliwienie zdobycia pamiątkowego dyplomu Europe Day Award.
c) Doskonalenie umiejętnosci operatorskich, w tym perfekcyjne opanowanie zasad bezbłędnego prowadzenia łączności radiowych i ich logowania.

3. Organizatorzy
a) Zawody organizuje Zespół programowy PGA w składzie:
- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – [email protected]
- Andrzej Bojan, SP8AB – [email protected]
- Sławomir Kaliszewski, SP4EOO – [email protected]
b) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami publikowane są na portalu PGA Zawody - https://pga-zawody.pzk.pl.
c) Za realizację postanowień niniejszego regulaminu oraz koordynacje przesłania nagród odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.

4. Uczestnictwo
a) Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
b) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji nadawczych indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Dopuszcza się także udział w nich stacji zagranicznych.
d) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane są jego korespondentom.
e) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegó?owym, włącznie z jawną informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze
a) W zawodach dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem.
b) Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się używania wiecej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.
 d) Nie dopuszcza sie łamania polskiego znaku wywoławczego przez "mm"

6. Pasmo i emisje
80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). łaczności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

7. Wywołanie w zawodach
Na CW: "Test", na SSB: "Wywołanie w zawodach".

8. Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
b) Z każdą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracującym na SSB zaleca się literowanie wg standardu ITU.
- łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów Internetowych itp. środków do aranżowania łączności jest niedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB - 59 001WM01 itp.
b) Stacje zagraniczne nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.

Uwagi
- obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02

- znaki w liniach QSOs oraz nagłówku logu powinny byc zapisane dużymi literami.
- stacje z kategorii MIX stosuja ciągłą numerację QSOs.
- nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów
- należy dołożyć maksimum staranności, aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literę O (duże O).
 
10. Klasyfikacje (Category)

MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W out
MO-SSB   stacje klubowe na SSB do 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB do 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB do 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB do 5 W out
OPEN-MIX  stacje nadające spoza SP na CW i SSB do 100 W out
OPEN-CW stacje nadające spoza SP na CW do 100 W out
OPEN-SSB stacje nadające spoza SP na SSB do 100 W out

Uwagi

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)

- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadesle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane są stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: EUROPE-DAY-CONTEST.
- Jeżeli log zawiera łączności na CW i SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX.
- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.

11. Punktacja
a) Każda bezbłędna łączność - 1 pkt.
b) Nie zalicza się łączności w przypadkach:
- nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów.
- niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.
- jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php lub jest niezgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
- nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
- użycia więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
- QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
- braku logu korespondenta.

Uwagi
Jakakolwiek niezgodność w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

12. Wynik końcowy
a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności.
b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY.

13. eLogi
Logi za zawody przyjmowane są w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA https://pga-zawody.pzk.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wczesniejszym zarejestrowaniu się przez każdego uczestnika. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA.
W celu przesłania logu nalezy:
- wejść na stronę https://pga-zawody.pzk.pl
- zalogować się.
- kliknąć na ikonę „Wrzuć log”.
- odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”).
- kliknąć na „Załaduj”.

Uwagi
- Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem nalezy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcją po naciśnięciu linku „Pomoc”).
- Potwierdzeniem przyjęcia logu jest specjalny komunikat generowany przez ROBOT.
- W przypadku zauważenia w logu błędów, można je poprawic i log załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
W przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY, lub problemów z jego załadowaniem log można przesłać na adres: [email protected] pamiętając aby:
- W temacie eMaila podać TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załacznik do listu majacym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP8AB - sp8ab.log itp.).

14. Programy logujace
a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: https://pga-zawody.pzk.pl/downloads.php?cat_id=1
b) Stacjom zagranicznych startuj?cych w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

15. Pomoc
Każdy uczestnik zawodów może liczyć na wszechstronna pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu mozna się zwracać do ADMINA SP8AB pisząc na adres [email protected].

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via eMail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują żadnych logów.
b) W otrzymanych logach via email Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu może dokonywać tylko zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
e) Punktowane są tylko bezbłędne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom.
f) Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu https://pga-zawody.pzk.pl oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach ) i są przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY.
c) Po publikacji wyników nie są już przyjmowane logi, a w tych juz przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.

18. Dyplomy
a) Za udział w zawodach wszystkim uczestnikom przyznawane są do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału w EDC-2024.
b) Zdobywcom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane zostaną dyplomy.

19. Dyskwalifikacja
Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na pięć lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

20. Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: [email protected]
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
d) Wszystkie bezbłednie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

Przykład logu Cabrillo stacji SP0CFF QRV w zawodach Europe-Day-Contest

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: EUROPE-DAY-CONTEST
CALLSIGN: SP0CFF
CATEGORY: MO-CW
NAME: Polski Klub Flora Fauna
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko

QSO: 3500 CW 2022-05-9 1506 SP0CFF 599 001EL05 SP8OBP 599 003KS01
QSO: 3500 CW 2022-05-9 1520 SP0CFF 599 002EL05 SP7JMA 599 012LN02
QSO: 3500 CW 2022-05-9 1527 SP0CFF 599 003EL05 SP4HHH 599 032OU01
QSO: 3500 CW 2022-05-9 1540 SP0CFF 599 004EL05 SP2UNB 599 016BY08
QSO: 3500 CW 2022-05-9 1547 SP0CFF 599 005EL05 SP7DRR 599 025WM01
QSO: 3500 CW 2022-05-9 1548 SP0CFF 599 006EL05 LY2MM  599 037
QSO: 3600 CW 2022-05-9 1549 SP0CFF 599 007EL05 DL8UAA 599 050
QSO: 3500 CW 2022-05-9 1559 SP0CFF 599 008EL05 SQ9XTX 599 043CZ03
END-OF-LOG:

Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji TESTUJ LOG na stronie ROBOTA PGA-ZAWODY lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Proszę zwrócić uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: EUROPE-DAY-CONTEST
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Jesli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za posrednictwem portalu PGA ZAWODY.

 

Zespół PGA-ZAWODY

 


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
WSZELKIE UWAGI o pracy portalu PGA-ZAWODY zgłoś do: ADMINA - [email protected] lub SP2FAP - [email protected]


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Lipiec 2024 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.


REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 56

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,203
· Najnowszy użytkownik: SQ2MFM

OSTATNIE LOGOWANIA
· SP3ZHP00:36:37
· SP9EMI01:48:28
· SP2WGB02:46:18
· SP9HPA03:04:16
· HF7A09:05:11
· SQ9TX10:39:29
· SP7RFF13:04:18
· SP7A13:05:31
· SP3CYY16:37:00
· SP7JYM17:53:42
· SP2XX18:39:01
· SP6MI19:01:40
· SQ8MXE19:26:33
· SN5N19:29:02
· SP9NLU19:43:42
100,613,986 unikalne wizyty