Dzisiaj: niedziela-21 Lipca 2024. Solenizanci: Andrzej, Wiktor, Daniel
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2024 » NKP-CONTEST 2023
NKP-CONTEST 2023
 

NKP-CONTEST

 

krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców

 

Regulamin

1. Termin zawodów
Zawody NKP-Contest rozgrywane są w dniu 6 grudnia 2023 roku, w godzinach od 15.00Z do 15.59Z. Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

2. Cele
a) Upamiętnienie 98 rocznicy nawiązania przez polskiego krótkofalowca Tadeusza Heftmana TPAX pierwszej potwierdzonej łączności radiowej (6 grudnia 1925 r.) ze stacją zagraniczną - holenderskim nadawcą Ten Kate - N0PM.
b) Umożliwienie zdobycia pamiątkowego dyplomu NKP 2023 Award.
c) Doskonalenie umiejętności operatorskich, w tym perfekcyjnego opanowania zasad bezbłędnego prowadzenia łączności radiowych i ich logowania.

3. Organizatorzy

a) Zawody rozgrywane są pod patronatem Prezesa PZK. 
b) Zawody organizuje zespół‚ programowy PGA w składzie: 
- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – [email protected]
- Andrzej Bojan SP8AB – [email protected]
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – [email protected]
c) Za realizację postanowień niniejszego regulaminu oraz koordynacje przesłania nagród odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.

d) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami NKP-Contest publikowane są na portalu https://pga-zawody.pzk.pl. 

 4. Uczestnictwo

a) Udział‚ w zawodach NKP-CONTEST oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
b) Każdy uczestnik zobowiazany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji nadawczych indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Dopuszcza się także udział w nich stacji zagranicznych.
d) Ka
żdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane są jego korespondentom.
e) Wynik osi
ągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z jawną informacja o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każ
dego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze

a) W zawodach dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem.
b) Stacje QRP obowi
ązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoł‚awczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.

d) Nie dopuszcza sie łamania polskiego znaku wywoławczego przez "mm"

 6. Pasmo i emisje
a) 80m / CW i SSB - wył
ącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz).
b) łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się
.

7. Wywoł‚anie w zawodach
Na CW: "Test", na SSB: "Wywołanie w zawodach".

8. Łaczno
ści
a) Ka
żda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
b) Z każdą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli
łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracuj
ącym na SSB zaleca się literowanie wg standardu ITU.
-
łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów u
żywanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów internetowych itp. środków do aranżowania łączności jest niedozwolone.

 9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), kolejnego numeru QSO który nie może sie powtarzać i musi stanowić numerację ciągłą począwszy od 001 oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp.
b) Stacje zagraniczne nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.
c) Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.

 Uwagi
- w logach obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciąą numerację QSOs.
- należy dołożyć maksimum staranności, aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

10. Klasyfikacje (CATEGORY)

MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W out
MO-SSB  stacje klubowe na SSB do 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB do 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB do 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB do 5 W out
OPEN-MIX stacje nadające spoza SP na CW i SSB do 100 W out
OPEN-CW stacje nadające spoza SP na CW do 100 W out
OPEN-SSB stacje nadające spoza SP na SSB do 100 W out

Uwagi

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)
- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane są: stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku cabrillo nale
ży używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna by
ć jako druga od góry i zawierać nazwę: NKP-CONTEST.
- Uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
- Jezeli log zawiera
łączności na CW i SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX.
- Je
żeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.


11. Punktacja - każda bezbłędna łączność - 1 pkt.

Nie zalicza się łączności w przypadkach:
a) nawiazania łączności poza czasem trwania zawodów. 
b) niezgodności w obu logach, danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty. 
c) jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php
d) jeśli skrót do PGA nie jest zgodny z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach. 
e) nastapiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów. 
f) użycia w zawodach więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak contestowy.
g) QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
h) braku logu korespondenta
i) złamania zasady opisanej w pkt. 9a niniejeszego regulamimu

Uwaga
Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

12. Wynik końcowy
a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne
łączności.
b) Wynik obliczany jest przy u
życiu specjalistycznego program komputerowego.

13. eLogi
Logi za NKP-Contest przyjmowane są w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA https://pga-zawody.pzk.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcześniejszym zarejestrowaniu sie i zalogowaniu na znak jakiego używałeś w zawodach. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA.
W celu przesłania logu należy:
- wej
ść na stronę https://pga-zawody.pzk.pl
- zalogowa
ć się.
- klikn
ąć na ikonę Wrzuć log.
- odnale
żć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk Przeglądaj).
- klikn
ąć
na Załaduj”.

Uwagi

- Obowi
ązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcją po naciśnięciu linku „Pomoc”).
- Potwierdzeniem przyjęcia logu jest specjalny komunikat generowany przez ROBOT.

- W przypadku zauważenia błędów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
W przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY, lub problemów z jego załadowaniem log można
przesłać na adres: [email protected] pamiętając aby:
- W temacie listu poda
ć TYLKO swój znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załą
cznik do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP8AB - sp8ab.log itp.).

14. Programy loguj
ące
a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: https://pga-zawody.pzk.pl/downloads.php?cat_id=1
b) Stacjom zagranicznym startującym w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie:
http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

15. Pomoc
Ka
żdy operator, uczestnik zawodów może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu można się zwracać do ADMINA SP8AB pisząc na adres [email protected].

16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa
się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via e-mail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują żadnych logów.
b) W otrzymanych logach Komisja nie poprawia
żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu mo
że dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy
się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
e) Punktowane s
ą tylko bezbłędne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom.
f) Za
łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się
0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie ka
żdego uczestnika, będą publikowane na portalu https://pga-zawody.pzk.pl oraz w eMK QTC.
b) Ewentualne reklamacje mog
ą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach ) i są przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY.
Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje
się za oficjalne i nie podlegające zaskarż
eniu.

Ważne
Po publikacji wyników nie s
ą już przyjmowane logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.


18. Nagrody
a) Zwycięzcy poszczególnych grup klasyfikacyjnych otrzymają Plakiety Prezesa PZK. Jeżeli na pierwszych miejscach znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilościa punktów, plakiety przyznane będą stacjom, które miały mniej niezaliczonych QSOs.
b) Za udział w zawodach wszystkim uczestnikom przyznawane są do pobrania i samodzielnego wydrukowania indywidualne eCertyfikaty Udziału w NKP
2023.
c) Zdobywcom 2-3 miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane zostaną eDyplomy. 


19. Dyskwalifikacja
Za ra
żące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez
zespół‚ PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół
PGA.

20. Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: [email protected]
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
d) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i eMK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

Przykład logu Cabrillo stacji SP0CFF QRV w zawodach NKP-Contest

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: NKP-CONTEST
CALLSIGN: SP0CFF
CATEGORY: MO-MIX
NAME: SP-CFF - Polski Klub Flora Fauna
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 CW 
2023-12-5 1506 SP0CFF 599 001EL05 SP8OBP 599 004KS01
QSO: 3500 CW 
2023-12-5 1520 SP0CFF 599 002EL05 SP7JMA 599 012LN02
QSO: 3500 CW 
2023-12-5 1527 SP0CFF 599 003EL05 SP4HHH 599 018OU01
QSO: 3500 CW 
2023-12-5 1540 SP0CFF 599 004EL05 SP2UN 599 014BY08
QSO: 3500 PH 
2023-12-5 1547 SP0CFF 59 005EL05 SP7DRR 59 025WM01
QSO: 3500 PH 
2023-12-5
1559 SP0CFF 59 006EL05 SQ9XTX 59 042CZ03
END-OF-LOG:

Zaleca
się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji TESTUJ LOG na stronie ROBOTA PGA-ZAWODY lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Proszę zwróci
ć uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałe
ś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: NKP-CONTEST
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałe
ś swój znak wywoławczy?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie Twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich Twoich
łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane s
ą standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:
Je
śli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem portalu PGA ZAWODY.

 

Zespół PGA-ZAWODY

 

 


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
WSZELKIE UWAGI o pracy portalu PGA-ZAWODY zgłoś do: ADMINA - [email protected] lub SP2FAP - [email protected]


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Lipiec 2024 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.


REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 24

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,203
· Najnowszy użytkownik: SQ2MFM

OSTATNIE LOGOWANIA
· SP3ZHP00:28:18
· SP9EMI02:51:24
· SP2WGB03:49:14
· SP9HPA04:07:12
· HF7A10:08:07
· SQ9TX11:42:25
· SP7RFF14:07:14
· SP7A14:08:27
· SP3CYY17:39:56
· SP7JYM18:56:38
· SP2XX19:41:57
· SP6MI20:04:36
· SQ8MXE20:29:29
· SN5N20:31:58
· SP9NLU20:46:38
100,617,719 unikalne wizyty