Dzisiaj: wtorek-18 Czer 2019. Solenizanci: Elbieta, Paula, Marek
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...
SQ5GLB/9 3707 kHz..
SQ5GLB/9 3715 kHz..
SQ8JCB/P 3728 kHz..
SQ8JCB/P 7141 kHz..
SQ8JCB/P 3728 kHz..

Zaplanowali wyprawy:
Brak nowości...
...Znak......z PGA...
SQ9EDZBT03

PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
eQTC

CONSPARK

 SP1BKS anteny

PGA dyplomy

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja

WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
-) JUŻ w sobotę 22 czerwca od 6.00 do 6.59 UTC, pod patronatem prezesów: PZK i PK RVG, zawody PGA-DIGI - OFICJALNE MISTRZOSTWA POLSKI DIGI ** Logi cabrillo należy przesłać w ciągu 24 godz. po zawodach ** Koniecznie zapoznaj się z AKTUALNYM REGULAMINEM (kliknij poniżej) ale zrób to przed a nie po zawodach ** Zapraszamy do udziału ** VY 73! de Zespół PGA - sp2fap, sp5kp, sp4eoo (-
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2019
Artykuły: Regulaminy zawodów na rok 2019


PGA TEST 2019

PGA-TEST

Oficjalne Mistrzostwa Polski

 krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Zwi?zku Krótkofalowców

motto
Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pami?ta te? o wys?aniu swojego logu, poniewa? tylko wtedy przeprowadzone przez niego ??czno?ci mog? by? zaliczone jego korespondentom.

Regulamin

1. Cel
PGA-TEST organizowany jest w celu systematycznego doskonalenia technik operatorskich i starannego przygotowania potencjalnych uczestników do udzia?u w zawodach mi?dzynarodowych.

2. Organizatorzy

a) Zawody odbywajÄ… sie pod patronatem Prezesa Polskiego ZwiÄ…zku Krótkofalowców. 
b) W roku 2015 zawody PGA-TEST organizuje ZespóÅ‚ Programu Dyplomowego PGA w skÅ‚adzie: 
- Sylwester Jarkiewicz SP2FAP – qtc@post.pl
- Krzysztof Patkowski SP5KP – sp5kp@wp.pl
- S?awomir Kaliszewski SP4EOO – sp4eoo@wp.pl 
c) Za realizacjÄ™ postanowieÅ„ niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP. 
d) Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC. 
e) Wszelkie oficjalne informacje zwiÄ…zane z zawodami PGA-TEST publikowane sÄ… na portalu PGA Zawody - http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC


3. Terminy zawodów:

I 10 Styczeń 2015 07.00-07.59z
II
14 Luty 2015 07.00-07.59z
III 14 Marzec 2015 07.00-07.59z
IV 11 Kwiecień 2015 06.00-06.59z
V
2 Maj 2015 06.00-06.59z
VI 13 Czerwiec 2015 06.00-06.59z
VII 11 Lipiec 2015 06.00-06.59z
VIII 22 Sierpień 2015 06.00-06.59z
IX 12 Wrzesień 2015 06.00-06.59z
X 10 Październik 2015 06.00-06.59z
XI 14 Listopad 2015 07.00-07.59z
XII 12 Grudzień 2015 07.00-07.59z

Uwaga 

Uczestników obowiÄ…zuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Uczestnictwo
a) Udział w PGA-TEST oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

b) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody PGA-TEST dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Do udziału dopuszcza się także stacje zagraniczne.
d) Każdy uczestnik zawodów zobowiÄ…zany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego Å‚Ä…cznoÅ›ci zaliczane sÄ… jego korespondentom.
e) W przypadku używania znaku okolicznoÅ›ciowego, osiÄ…gniÄ™ty wynik zalicza siÄ™ na konto posiadanego znaku podstawowego. Jeżli np. stacja SP4KDX pracowaÅ‚a ze znakiem HF10KDX to punkty przez niÄ… zdobyte zaliczane siÄ™ na konto SP4KDX. Sumowanie punktów nastÄ™puje na wniosek zainteresowanego, po każdej miesiÄ™cznej turze.
f) Wynik osiÄ…gniÄ™ty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegóÅ‚owym, wÅ‚Ä…cznie z jawnÄ… informacjÄ… o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze
a) W PGA-TEST dopuszcza siÄ™ Å‚amanie swoich znaków wywoÅ‚awczych przez „p”, „m” lub cyfrÄ™ okrÄ™gu, ale nie jest to obowiÄ…zkiem.
b) Operatorów stacji QRP obowiÄ…zuje zakaz Å‚amania swoich znaków wywoÅ‚awczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się w danej turze miesięcznej używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak contestowy

6. Pasmo i emisje
80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz; SSB: 3700-3775 kHz). łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

7. Wywołanie w zawodach

Na CW: "Test", na SSB: "WywoÅ‚anie w zawodach" lub „CQ Contest”.

8. Łączności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.
b) Z każdą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli Å‚Ä…cznoÅ›ci powtórzone nie sÄ… punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracujÄ…cym na SSB zaleca siÄ™ literowanie wg standardu ITU.
- łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów internetowych itp. Å›rodków do aranżowania Å‚Ä…cznoÅ›ci jest niedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniajÄ… grupy kontrolne zÅ‚ożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajdujÄ…cego siÄ™ na aktualnej liÅ›cie http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp.
b) Stacje zagraniczne nadajÄ… RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.
c) Nie dopuszcza siÄ™ zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.

Ważne

- obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- należy doÅ‚ożyć maksimum starannoÅ›ci aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamieniÅ‚ cyfry 0 (zero) z literÄ… O (du?e O).

10. Klasyfikacje (Category)

MO-MIX  stacje klubowe na CW i SSB do 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W out
MO-SSB   stacje klubowe na SSB do 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB do 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB do 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB do 5 W out
OPEN-MIX stacje nadajÄ…ce spoza SP na CW i SSB do 100 W out
OPEN-CW stacje nadajÄ…ce spoza SP na CW do 100 W out
OPEN-SSB stacje nadajÄ…ce spoza SP na SSB do 100 W out

Uwagi

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)

- Każda stacja, która weźmie udziaÅ‚ w zawodach i nadeÅ›le swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane sÄ…: stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagÅ‚ówka pliku cabrillo należy używaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie podanych wyżej oznaczeÅ„ swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagÅ‚ówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwÄ™: PGA-TEST

- W danej turze miesięcznej uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
- Jeżeli log zawiera łączności na CW i SSB (MIX) to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX

- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.

11. Programy loguj?ce w PGA-TEST
a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_id=1
b) Stacjom zagranicznych startujących w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

12. Punktacja - każda bezbłędna łączność - 1 pkt.
Nie zalicza się łączności w przypadkach:
a) nawiÄ…zania Å‚acznoÅ›ci poza czasem trwania zawodów.

b) niezgodności w obu logach, danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.
c) jeÅ›li skrót do PGA nie znajduje siÄ™ na aktualnej liÅ›cie http://pga-zawody.eham.pl/lista.php
d) jeÅ›li skrót do PGA nie jest zgodny z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowaÅ‚a w zawodach.

e) nastÄ…piÅ‚a zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
f) użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak contestowy.
g) QSO pomiÄ™dzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBÄ„”).
h) braku logu korespondenta.


Uwaga
Jakiekolwiek bÅ‚Ä™dy lub niezgodnoÅ›ci w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

13. Wynik końcowy
a) Wynikiem koÅ„cowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbÅ‚Ä™dne Å‚Ä…cznoÅ›ci.
b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego.

14. eLogi
Logi za PGA-TEST przyjmowane s? w ci?gu 48 godzin od zako?czenia zawodów za po?rednictwem ROBOTA http://pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po klikni?ciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcze?niejszym zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na znak jakiego u?ywa?e? w zawodach. Czynno?ci tej dokonuje si? tylko raz, co oznacza, ?e po rejestracji mo?liwe b?dzie przesy?anie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespó? PGA.

Uwaga 

- Operatorzy stacji klubowych wpisuj? swój znak w przesy?anym logu 
- W przypadku gdy uczestnik u?ywa znaku specjalnego (okoliczno?ciowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu za?adowania danego logu.

15. W celu przes?ania logu nale?y:
- wej?? na stron? http://pga-zawody.eham.pl
- zalogowa? si?
- klikn?? na ikon? „Wrzu? log”
- odnale?? w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba klikn?? na przycisk „Przegl?daj”)
- klikn?? na Za?aduj
- sprawdz czy wszystkie QSO z logu zosta?y zaladowane

 
Uwagi
- Obowi?zuj? wy??cznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego za?adowaniem nale?y zwróci? baczn? uwag? na wygenerowany nag?ówek i wszystkie zapisy poszczególnych ??czno?ci (przed za?adowaniem logu warto zapozna? si? z instrukcj? po naci?ni?ciu linku „Pomoc”).
- Potwierdzenie przyj?cia logu jest natychmiastowe specjalnym komunikatem.
- W przypadku zauwa?enia b??dów, log mo?na za?adowa? powtórnie. Do oblicze? system pobiera ostatnio za?adowany log.
TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log nale?y przes?a? na adres:
pga-zawody@wp.pl pami?taj?c aby:
- W temacie listu poda? TYLKO swój znak wywo?awczy.
- Log jako niespakowany za??cznik do listu maj?cym w nazwie TYLKO znak wywo?awczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.).

16. S?dziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa si? po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zako?czenia zawodów. Po tym terminie, tak ROBOT jak i Komisja (logi przes?ane via e-mail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmuj? ?adnych logów.
b) W otrzymanych logach Komisja nie poprawia ?adnych danych zwi?zanych bezpo?rednio z QSO.
c) Poprawek w logu mo?e dokonywa? zainteresowany uczestnik, ale tylko w okresie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy si? przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza ??czno?ci wykazane we wszystkich otrzymanych logach.
e) Punktowane s? tylko bezb??dne ??czno?ci. Oznacza to, ?e obie koresponduj?ce stacje musz? dba? o poprawno?? prowadzonego QSO, poniewa? jakikolwiek b??d w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej ??czno?ci obu zawodnikom.
f) Za ??czno?? niesprawdzaln? tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje si? 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty

a) Wyniki zawodów, w tym szczegó?owe rozliczenie ka?dego uczestnika, b?d? publikowane na portalu PGA-ZAWODY (
http://pga-zawody.eham.pl) oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje mog? dotyczy? tylko niezgodno?ci w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mog? dotyczy? b??dów operatorskich zawartych w przes?anych logach) i s? przyjmowane w ci?gu 24 godzin od chwili publikacji Wst?pnych wyników na portalu PGA-ZAWODY.

Po publikacji wyników nie b?d? przyjmowane ?adne logi, a w tych ju? przes?anych nie ma mo?liwo?ci dokonywania poprawek.

18. Cesja punktów

a) W przypadku u?ycia w PGA-TEST innego w?asnego znaku ni? podstawowy tj. okoliczno?ciowego lub contestowego, osi?gni?te punkty mog? by? przepisane na konto znaku, który wyst?puje ju? w tabeli Klasyfikacji Generalnej w bie?cym roku, pod warunkiem, ?e punkty zosta?y zdobyte w tej samej kategorii. Je?li np. stacja SP4KDX pracowa?a w styczniu ze znakiem HF10KDX, to punkty przez ni? zdobyte mog? by? zaliczane na konto znaku SP4KDX.
b) Cesja punktów nast?puje na wniosek zainteresowanego, przes?any za pomoc? funkcji w Menu Cesja punktów, w ci?gu 24 godzin po publikacji Oficjalnych wyników tury miesi?cznej której dotyczy ten wniosek.

19. Roczna Klasyfikacja Generalna PGA-TEST

a) Punkty zdobywane w kolejnych miesi?cznych turach s? sumowane i prezentowane na bie??co w tabeli Klasyfikacji Generalnej.
b) Do Rocznej Klasyfikacji Generalnej zalicza si? 9 najlepszych wyników osi?gni?tych przez uczestnika w ci?gu ca?ego roku. Obliczenie i publikacja RKG nast?pi do ko?ca roku którego dotyczy,

20. Dyplomy i nagrody
a) Za udzia? w ka?dej miesi?cznej turze zawodów wszystkim uczestnikom przyznane s? do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udzia?u.
b) Zwyci?zcom poszczególnych grup w Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane zostan? Tytu?y MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa PZK.
Je?eli na 1. miejscu znajdzie si? wi?cej ni? jedna stacja z tak? sam? ilo?ci? punktów, to Tytu? MISTRZA otrzyma operator, który b?dzie mia? mniej niezliczonych QSOs we wszystkich turach miesi?cznych.
c) Tytu?y mistrzowskie i specjalne trofea przyznane b?d? w grupach, w których sklasyfikowanych b?dzie co najmniej 5 stacji. Je?li stacji jest mniej, przyznane zostan? tylko dyplomy.
d) Za miejsca 2-3 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznane b?d? Tytu?y Vice-MISTRZA i dyplomy Zespo?u PGA.

21. Dyskwalifikacja

Za ra??ce naruszenie postanowie? niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji mo?e by? tak?e niesportowe zachowanie zg?oszone przez upowa?nionych operatorów monitoruj?cych przebieg zawodów. Decyzj? o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyja?nieniu wszystkich okoliczno?ci.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsuni?ty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespó? PGA. Za powtórn? dyskwalifikacj? zawodnik zostaje odsuni?ty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespó? PGA.

22. Uwagi ko?cowe

a) Uwagi dotycz?ce przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. nale?y przesy?a? na adres: qtc@post.pl
b) Organizator nie odpowiada za ?adne szkody powsta?e w zwi?zku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów s? ostateczne i nie podlegaj? zaskar?eniu.
d) Wszystkie bezb??dnie przeprowadzone w zawodach ??czno?ci zaliczane s? do dyplomów wydawanych przez Zespó? PGA i eMK QTC bez konieczno?ci posiadania kart QSL.

23. Pomoc
Ka?dy operator, uczestnik zawodów PGA-TEST mo?e liczy? na wszechstronn? pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i w?tpliwo?ciami dot. interpretacji regulaminu oraz problemami z "WRZUCENIEM LOGU" mo?na si? zwraca? pisz?c na adres
pga-zawody@wp.pl albo telefonuj?c pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

Przyk?ad logu Cabrillo stacji SP2FAP QRV w styczniowej turze zawodów PGA-TEST

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA-TEST
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-CW
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
OPERATOR:
QSO: 3500 CW 2015-01-10 0709 SP2FAP 599 001EL09 SP8OOB 599 004KS01
QSO: 3500 CW 2015-01-10 0726 SP2FAP 599 002EL09 SP8JMA 599 007LN02
QSO: 3500 CW 2015-01-10 0728 SP2FAP 599 003EL09 SP4HHI 599 012OU01
QSO: 3500 CW 2015-01-10 0740 SP2FAP 599 004EL09 SP2IUI 599 088BY08
QSO: 3500 CW 2015-01-10 0745 SP2FAP 599 005EL09 SP5DRR 599 034WM01
QSO: 3500 CW 2015-01-10 0758 SP2FAP 599 006EL09 SQ9XTX 599 123CZ03
QSO: 3500 CW 2015-01-10 0759 SP2FAP 599 007EL09 DL8UAA 599 031
END-OF-LOG:

Zaleca si?, aby przed wysy?aniem logu sprawdzi? jego format korzystaj?c z funkcji "Testuj log" na stronie ROBOTA lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Prosz? zwróci? uwag? na to:
- Czy w pozycji CONTEST nag?ówka Cabrillo wpisa?e? w?a?ciw? nazw? zawodów? Powinno by?: PGA-TEST.
- Czy w pozycji CALLSIGN nag?ówka Cabrillo poprawnie wpisa?e? swój znak wywo?awczy jakiego u?ywa?e? w zawodach?
- Czy w pozycji CATEGORY nag?ówka Cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich ??czno?ci jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane s? standardowo zapisane i prawid?owo wygenerowane?

Je?li wszystko jest prawid?owo, log nale?y niezw?ocznie przes?a? za po?rednictwem portalu ROBOT PGA ZAWODY.


73 & GL de Zespó? PGA
sp2fap, sp5kp, sp4eoo

 


PGA-DIGI 2019

PGA-DIGI

 Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI
pod patronatem Prezesów:
Polskiego Zwi?zku Krótkofalowców i Polskiego Klubu Radiowideografii


motto
Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pami?ta te? o wys?aniu swojego logu, poniewa? tylko wtedy przeprowadzone przez niego ??czno?ci mog? by? zaliczone jego korespondentom.

Regulamin

1. Cel
PGA-DIGI organizowany jest w celu systematycznego doskonalenia technik operatorskich emisji cyfrowych i gruntownego przygotowania uczestników do udzia?u w zawodach mi?dzynarodowych.
 

2. Organizatorzy
a) zawody PGA-DIGI to Oficjalne Mistrzostwa Polski DIGI, które odbywaj? si? pod patronatem Prezesa Polskiego Zwi?zku Krótkofalowców oraz Prezesa Polskiego Klubu Radiowideografii.
b) Zawody organizuje Zespó? Programu Dyplomowego PGA w sk?adzie:
- Sylwester Jarkiewicz SP2FAP – qtc@post.pl
- Krzysztof Patkowski SP5KP – sp5kp@wp.pl
- S?awomir Kaliszewski SP4EOO – sp4eoo@wp.pl
c) Za realizacj? postanowie? niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.
d) Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC.
e) Wszelkie oficjalne informacje zwi?zane z zawodami PGA-DIGI publikowane s? na stronie PGA Zawody - http://pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC.

3. Terminy zawodów

Stycze? 24 stycznia 2015 07.00-07.59Z
Luty
28 lutego 2015 07.00-07.59Z
Marzec 28 marca 2015 07.00-07.59Z
Kwiecie? 25 kwietnia 2015 06.00-06.59Z
Maj
9 maja 2015 06.00-06.59Z
Czerwiec 27 czerwca 2015 06.00-06.59Z
Lipiec 25 lipca 2015 06.00-06.59Z
Sierpie? 8 sierpnia 2015 06.00-06.59Z
Wrzesie? 26 wrze?nia 2015 06.00-06.59Z
Pa?dziernik 17 pa?dziernika 2015 06.00-06.59Z
Listopad 21 listopada 2015 07.00-07.59Z
Grudzie? 19 grudnia 2015 07.00-07.59Z

Uwaga
Obowi?zuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

4. Uczestnictwo
a) Ka?dy uczestnik zobowi?zany jest do dok?adnego zapoznania si? z regulaminem i ?cis?ego przestrzegania wszystkich jego postanowie?. Udzia? w PGA-DIGI oznacza akceptacj? niniejszego regulaminu.
b) W PGA-DIGI mog? bra? udzia? licencjonowani operatorzy radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski, a tak?e stacje zagraniczne.
c) Ka?dy uczestnik zawodów zobowi?zany jest do terminowej wysy?ki swojego logu, poniewa? tylko wtedy przeprowadzone przez niego ??czno?ci zaliczane s? jego korespondentom.
d) Wynik osi?gni?ty przez ka?dego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegó?owym, w??cznie z informacj? o ewentualnych przyczynach niezaliczenia ka?dego takiego QSO.

5. Znaki wywo?awcze

a) W PGA-DIGI dopuszcza si? ?amanie swoich znaków wywo?awczych przez „p”, „m” lub cyfr? okr?gu ale nie jest to obowi?zkiem.
b) Stacje QRP obowi?zuje zakaz ?amania swoich znaków wywo?awczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza si? w danej turze miesi?cznej u?ywania wi?cej ni? jednego, W?ASNEGO znaku wywo?awczego, mimo ?e stacja indywidualna lub klubowa posiada wa?ne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.

6. Pasmo i emisje
80m / RTTY i BPSK 63. Zaleca si? prac? w segmentach pasma przeznaczonych dla tych emisji (BPSK: 3580-3590 kHz, RTTY: 3590-3600 kHz).

7. Wywo?anie w zawodach
"PGA-DIGI”.

8. ??czno?ci
a) Ka?da stacja mo?e w danej chwili emitowa? tylko jeden sygna? - na RTTY lub na BPSK.
b) Z ka?d? stacj? mo?na przeprowadzi? podczas tury miesi?cznej tylko jedno punktowane QSO tzn. je?li przeprowadzi?e? z dan? stacj? QSO na RTTY to nie mo?esz ju? powtórzy? na BPSK i odwrotnie.
c) Duplikaty czyli ??czno?ci powtórzone nie s? punktowane, ale nale?y pozostawi? je w logu.

Uwagi
- ??czno?ci musz? by? logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów u?ywanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów Internetowych itp. ?rodków do aran?owania ??czno?ci jest niedozwolone.

9. Wymiana

a) Uczestnicy zawodów wymieniaj? grupy kontrolne z?o?one z raportu RSQ, numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajduj?cego si? na aktualnej li?cie http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na 599 001EL09 itp.

b) Stacje zagraniczne nadaj? RSQ + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 599 001

Uwagi
- Nie dopuszcza si? zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- Do?ó? max staranno?ci aby w grupach kontrolnych (skrót PGA lub nr kolejny) nie zamieni? cyfry 0 (zero) z liter? O (du?e O).

10. Klasyfikacje (Category)

MO-DIGI stacje klubowe na RTTY lub BPSK max. 50 W out. 
SO-DIGI stacje indywidualne na RTTY lub BPSK max. 50 W out.
SO-QRP-DIGI stacje indywidualne na RTTY lub BPSK max. 5 W out.
OPEN-DIGI stacje nadaj?ce spoza SP na RTTY lub BPSK max. 50 W out.

Uwagi 

Dopuszcza si? w ka?dej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- Ka?da stacja, która we?mie udzia? w zawodach i nade?le swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane s?: stacje zagraniczne, a tak?e stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nag?ówka pliku Cabrillo nale?y u?ywa? wy??cznie podanych wy?ej oznacze? swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-DIGI lub SO-DIGI lub SO-QRP-DIGI lub OPEN-DIGI.
- Linia „CONTEST” nag?ówka pliku Cabrillo powinna by? jako druga od góry i zawiera? nazw? PGA-DIGI.


11. Punktacja - ka?da bezb??dna ??czno?? - 1 pkt.
Nie zalicza si? ??czno?ci w przypadkach:
a) nawi?zania ??czno?ci poza czasem trwania zawodów.
b) niezgodno?ci w obu logach, danych o QSO lub rozbie?no?ci czasu ponad 3 minuty.
c) je?li skrót do PGA nie znajduje si? na aktualnej li?cie http://pga-zawody.eham.pl/lista.php
d) je?li skrót do PGA nie jest zgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowa?a w zawodach.
e) nast?pi?a zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
f) u?ycia w danej turze wi?cej ni? jednego, W?ASNEGO znaku wywo?awczego a do komisji dotar?y dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
g) QSO pomi?dzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOB?”).
h) braku logu korespondenta.

Uwagi
Jakiekolwiek b??dy lub niezgodno?ci w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla ka?dej z nich.

12. Wynik ko?cowy

a) Wynikiem ko?cowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezb??dne ??czno?ci.
b) Wynik obliczany jest przy u?yciu specjalistycznego program komputerowego.

13. Programy loguj?ce
Do pracy w zawodach polecamy program MixW. Wersj? demo mo?na pobra? ze strony PGA:
http://pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_id=1

14. eLogi
Logi za PGA-DIGI przyjmowane s? w ci?gu 24 godzin od chwili zako?czenia zawodów za po?rednictwem strony ROBOTA http://pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po klikni?ciu na: Pomoc CZYTAJ )
po wcze?niejszym zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na znak jakiego u?ywa?e? w zawodach. Czynno?ci tej dokonuje si? tylko raz, co oznacza, ?e po rejestracji mo?liwe b?dzie przesy?anie logów za wszystkie zawody organizowane przez Zespó? PGA.

Uwaga
W przypadku gdy uczestnik u?ywa znaku specjalnego (okoliczno?ciowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu za?adowania danego logu.

15. W celu przes?ania logu nale?y:
- Wej?? na stron? http://pga-zawody.eham.pl
- Zalogowa? si?
- Klikn?? na ikon? „Wrzu? log”
- Odnale?? w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba klikn?? na przycisk „Przegl?daj”)
- Klikn?? na „Za?aduj”

Uwagi
- Obowi?zuj? wy??cznie logi wg standardu cabrillo.
- Rodzaj modulacji w linii QSO w logu tak dla RTTY jaki i BPSK63 musi by? opisana wg standardowych oznacze? formatu cabrillo tj. dwie du?e litery RY
- Przed za?adowaniem logu nale?y zwróci? baczn? uwag? na wygenerowany nag?ówek i wszystkie zapisy poszczególnych ??czno?ci.
- Potwierdzenie przyj?cia logu potwierdzane jest natychmiast specjalnym komunikatem.
- W przypadku zauwa?enia b??dów, log mo?na za?adowa? powtórnie. Do oblicze? system pobiera ostatnio za?adowany log.
TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log nale?y przes?a? na adres: pga-zawody@wp.pl pami?taj?c aby:
- W temacie listu poda? TYLKO swój znak wywo?awczy.
- Log jako niespakowany za??cznik do listu maj?cym w nazwie TYLKO znak wywo?awczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.).

16. S?dziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa si? po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 24 godzinach od chwili zako?czenia zawodów. Po og?oszeniu wyników tak ROBOT jak i komisja (logi przes?ane via eMail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmuje ?adnych logów.
b) W otrzymanych logach via eMail Komisja nie poprawia ?adnych danych zwi?zanych bezpo?rednio z QSO.
c) Poprawek w logu mo?e dokonywa? zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy si? przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach ??czno?ci.
e) Punktowane s? tylko bezb??dne ??czno?ci. Oznacza to, ?e obie koresponduj?ce stacje musz? dba? o poprawno?? prowadzonego QSO, poniewa? jakikolwiek b??d w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej ??czno?ci obu zawodnikom.
f) Za ??czno?? niesprawdzaln? tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje si? 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegó?owe rozliczenie ka?dego uczestnika, b?d? publikowane na portalu http://pga-zawody.eham.pl oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje mog? dotyczy? tylko niezgodno?ci w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mo?e dotyczy? b??dów operatorskich zawartych w przes?anych logach) i s? przyjmowane w ci?gu 24 godzin od chwili publikacji Wst?pnych wyników na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje si? za oficjalne i nie podlegaj? zaskar?eniu.
c) Po publikacji wyników nie s? ju? przyjmowane logi, a w tych ju? przes?anych nie ma mo?liwo?ci dokonywania ?adnych poprawek.

18. Cesja punktów
a) W przypadku u?ycia w PGA-DIGI innego w?asnego znaku ni? podstawowy tj. okoliczno?ciowego lub contestowego to osi?gni?te punkty mog? by? przepisane na konto znaku, który wyst?puje ju? w tabeli Klasyfikacji Generalnej w bie??cym roku, pod warunkiem, ?e punkty zosta?y zdobyte w tej samej kategorii. Je?li np. stacja SP4KDX pracowa?a w styczniu ze znakiem HF10KDX, to punkty przez ni? zdobyte mog? by? zaliczane na konto znaku SP4KDX.
b) Cesja punktów nast?puje na wniosek zainteresowanego, przes?any za pomoc? funkcji w Menu Cesja punktów, w ci?gu 24 godzin po publikacji Oficjalnych wyników tury miesi?cznej której dotyczy ten wniosek.


19. Roczna Klasyfikacja Generalna PGA-DIGI
a) Punkty zdobywane w kolejnych miesi?cznych turach s? sumowane i prezentowane na bie??co w tabeli Klasyfikacji Generalnej.
b) Do Rocznej Klasyfikacji Generalnej zalicza si? 9 najlepszych wyników osi?gni?tych przez uczestnika w ci?gu ca?ego roku. Obliczenie i   publikacja RKG nast?pi do ko?ca roku którego dotyczy.

20. Dyplomy i nagrody
a) Za udzia? w ka?dej miesi?cznej turze zawodów wszystkim uczestnikom przyznane s? do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udzia?u.
b) Zwyci?zcom poszczególnych grup w Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytu? MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa Polskiego Zwi?zku Krótkofalowców.
c) Za miejsce 2 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytu? Vice-MISTRZA i specjalne trofea - Grawertony Prezesa Polskiego Klubu Radiowideografii.
d) Za miejsce 3 w poszczególnych grupach Rocznej Klasyfikacji Generalnej przyznany zostanie Tytu? Vice-MISTRZA wraz z e-Dypolmem Zespo?u PGA.
e) Tytu?y MISTRZA i Vice-MISTRZA oraz specjalne trofea przyznane b?d? w grupach, w których sklasyfikowanych b?dzie co najmniej 5 stacji. Je?li stacji jest mniej w danej grupie klasyfikacyjnej, przyznane zostan? tylko e-Dyplomy.

21. Dyskwalifikacja
Za ra??ce naruszenie postanowie? niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji mo?e by? tak?e niesportowe zachowanie zg?oszone przez upowa?nionych operatorów monitoruj?cych przebieg zawodów. Decyzj? o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyja?nieniu wszystkich ololiczno?ci.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsuni?ty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespó? PGA. Za powtórn? dyskwalifikacj? zawodnik zostaje odsuni?ty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespó? PGA.

22. Uwagi ko?cowe
a) Uwagi dotycz?ce przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. nale?y przesy?a? na adres: qtc@post.pl
b) Organizator nie odpowiada za ?adne szkody powsta?e w zwi?zku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów s? ostateczne i nie podlegaj? zaskar?eniu.
d) Wszystkie bezb??dnie przeprowadzone w zawodach ??czno?ci zaliczane s? do dyplomów wydawanych przez Zespó? PGA i MK QTC bez konieczno?ci posiadania kart QSL.

23. Pomoc
Ka?dy operator, uczestnik zawodów PGA-DIGI mo?e liczy? na wszechstronn? pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i w?tpliwo?ciami dot. interpretacji regulaminu mo?na si? zwraca? pisz?c na adres pga-zawody@wp.pl albo telefonuj?c pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

24. Przyk?ad logu Cabrillo stacji SP2FAP QRV w styczniowej turze zawodów PGA-DIGI

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: PGA-DIGI
CALLSIGN: SP2FAP
CATEGORY: SO-DIGI
NAME: Sylwester Jarkiewicz
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 RY 2015-01-24 0709 SP2FAP 599 001EL09 SP8OOB 599 003KS01
QSO: 3500 RY 2015-01-24 0726 SP2FAP 599 002EL09 SP8JMA 599 005LN02
QSO: 3500 RY 2015-01-24 0728 SP2FAP 599 003EL09 SP4HHI 599 015OU01
QSO: 3500 RY 2015-01-24 0740 SP2FAP 599 004EL09 SP2IU 599 017BY08
QSO: 3500 RY 2015-01-24 0745 SP2FAP 599 005EL09 SP5DRR 599 024WM01
QSO: 3500 RY 2015-01-24 0758 SP2FAP 599 006EL09 DL8UAA 599 019
END-OF-LOG:

Zaleca si?, aby przed wysy?aniem logu sprawdzi? jego format przy pomocy funkcji "Testuj log" na stronie ROBOTA lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Prosz? zwróci? uwag? na to:

- Czy w pozycji CONTEST nag?ówka cabrillo wpisa?e? w?a?ciw? nazw? zawodów? Powinno by?: PGA-DIGI
- Czy w pozycji CALLSIGN nag?ówka cabrillo poprawnie wpisa?e? swój znak wywo?awczy jakiego u?ywa?e? w zawodach?
- Czy w pozycji CATEGORY nag?ówka cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich ??czno?ci jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane s? standardowo zapisane i prawid?owo wygenerowane?
- Czy na ko?cu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Je?li wszystko jest prawid?owo, log nale?y niezw?ocznie przes?a? za po?rednictwem portalu ROBOT PGA ZAWODY.

73 & GL de Zespó? PGA
sp2fap, sp5kp, sp4eooPGA-TEST EN 2019
RULES of the PGA-TEST 

Official
Polish Championship  
Competition under auspices of the President of PZK

 

While PGA-TEST is the official championship of the Polish radio amateur stations, foreign radio station participation is very welcome.

Motto
The participant observes the Contest and fair play rules. He is aware that his QSOs will be credited to the stations he worked only if he submits his log So he remembers to upload his log promptly after each contest round.

Organizers

a) The competition takes place under the patronage of the President of the Polish Association of Amateur Radio (PZK).
b) PGA-TEST 2016 has a PGA Award Program team that consists of:
- Sylwerster Jarkiewicz SP2FAP - qtc@post.pl
- Krzysztof Patkowski SP5KP - sp5kp@pzk.pl
- Sławomir Kaliszewski SP4EOO – sp4eoo@wp.pl
c) The person responsible for implementation of the provisions of these Rules is Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.
d) The contest media management is entrusted to Editors of MK QTC.
e) All official information related to the PGA-TEST Contest is published on http://pga-zawody.pzk.pl and MK QTC.

Contest Periods

 

Competitions are held every month (12 rounds) on the following dates:

I 9th January 2016 07.00-07.59z
II
13th February 2016 07.00-07.59z
III 12th March 2016 07.00-07.59z
IV 9th April 2016 06.00-06.59z
V
7nd May 2016 06.00-06.59z
VI 11th June 2016 06.00-06.59z
VII 9th July 2016 06.00-06.59z
VIII 27th August 2016 06.00-06.59z
IX 10th September 2016 06.00-06.59z
X 8th October 2016 06.00-06.59z
XI 12th November 2016 07.00-07.59z
XII 10th December 2016 07.00-07.59z

Note!
G
eneral Annual Classification is based on 9 best scores during the rounds in the year.

Participation

a) Each participant is required to be familiar with the contest rules and to follow all its provisions. Participation in the PGA-TEST constitutes acceptance of these Rules.
b) The PGA-TEST is open to individual licensed radio operators and clubs located in Polish territory and stations abroad of Poland.
c) Each participant is required to timely submit his log for score calculations. Please note that all QSOs are subject to verification. Failing to submit the log causes loss of points to others.
d) When using a special call sign, the score may be credited to the primary call sign. For example, if the station SP4KDX operated as 3Z0PGA - all earned points can be added to the primary call sign SP4KDX. Point aggregation is done upon a request, after each monthly round.
e) Results achieved by each participant are presented in a detailed reports that may include additional information i.e. on possible reasons for each voided QSO.

Band and modes
80m band, CW and SSB - but only segments of the bandwidth allocated for a given mode. QSOs in mixed mode (cross-mode) do not count.

Call signs

a) Use of call sign suffixes like "/p", "/m" or the district number i.e. “/9” in PGA-TEST 2016 is acceptable and optional.
b) Use of "/QRP" following the QRP station call sign is not permitted.

QSOs

a) Any PGA-TEST participant may transmit a single signal at any given time, in CW or SSB.
b) Each station can be worked once per mode to yield points.
c) Duplicate contacts are not counted, but should be shown in the log.

Note:
- SSB operators are recommended to use ITU spelling standard.
- Time of contacts must be logged in UTC.
- Use of telephones, radios, internet etc., during the Contest i.e. for the purpose to arrange contacts is not allowed.

Categories(CATEGORY:)
Foreign Entrants

OPEN-MIX

-

Single Op – MIX (power limit <100W)

OPEN-CW

-

Single Op – CW (power limit <100W)

OPEN-SSB

-

Single Op – SSB (power limit <100W)

Note

- in each category using the RBN (Reverse Beacon Network) is allowed.

- Only one category may be entered.
- Use (foreign Entrants) the category naming convention as specified in the rules only: OPEN-MIX or OPEN-CW or OPEN-SSB.
- PGA-TEST is supported by N1MM logger
 http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php and special SP-PGA-test.udc file from
http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

Dupes

- Dupes are contacts made with the same station in the same mode.
- MIXED category entrants can work the same station twice: in CW and SSB. Follow the band plan. CW contacts made in the SSB portion of the band, or SSB contacts made in the CW portion of the band are prohibited. Violation of this rule leads to a disqualification.
- All stations are strongly advised to leave DUPES in the log file. Dupe contacts are not penalized; one does not have to mark them in the electronic log submission.
If the first contact between stations is valid, dupes have 0 points value. If the first contact is not valid, the second (dupe) contact is accepted.
Do not delete dupes!

Exchange
a) Polish participants will send a control group consisting of the report RS (T) number of QSO and a their administrative code (“gmina”), for example: CW - 599 001EL09, or 59 001EL09 on SSB.
b) Foreign stations give RS (T) + sequential QSO number, for example: the CW - 599 001, SSB - 59 001. Stations OPEN-MIX applies continuous numbering for CW and SSB QSOs.

QSO Points
Each error-free QSO with a Polish station yields 1 point. Contacts with stations outside of Poland yield no points.

Note
For a QSO to be considered error-free and valid, both correspondent logs need to show correct call signs, reports, control groups, and the QSO time difference cannot exceed 3 minutes.

Multipliers
There are no multipliers in this contest.

Final Score

The participant final score is the sum of points awarded for his error-free QSOs in the given round.

Analysis
The results are calculated electronically.

eLog
a) Logs for the PGA-TEST are accepted within 48 hours after the end of the contest via upload to the ROBOT PGA ZAWODY:
http://pga-zawody.pzk.pl

Prior registration is required. It needs to be done only once and then the participant can upload his logs for all PGA-TEST rounds and other contests organized by the PGA Team.

Note
If a participant uses a special call sign (occasional), additional registration is needed to upload the log.


Upload instructions:
- Open the page
http://pga-zawody.pzk.pl
- Log in
- Click on the "Upload log" ("Wrzuc log")
- Point to the log stored on your computer (click on the "Przegladaj")
- Click "Upload" (“Zaladuj”)

Comments:
- Use the standard Cabrillo log format. Before loading, close attention should be paid to the generated header and all the records of individual contacts. It is recommended to read the instructions that are available by pressing "Help" ("Pomoc"), before loading a log.
- Successful log upload is immediately acknowledged as a message displayed on the screen.
- If you receive errors, the log can be corrected an uploaded again. The robot uses only the last uploaded log for score calculation.
- In case ROBOT PGA ZAWODY is experiencing technical problems, logs can be sent to:
pga-zawody@wp.pl
Please follow the instructions:
- The topic of the email should contain your callsign ONLY.
- Log should be attached to the email as an unzipped file.
-The attached file name should be the participant’s call sign ONLY with extension .cbr or LOG. (Eg log SP4KDX station - sp4kdx.cbr, LOG SP5KP station - sp5kp.LOG etc.).

Example of log in Cabrillo format

START-OF-LOG:
CREATED BY: WinTest
CONTEST: PGA-TEST
CALLSIGN: LY2MM
CATEGORY: OPEN-MIX
QSO: 3500 CW 2016-01-09 0701 RX3XX 599 001 SP4KDX 599 001EL09
QSO: 3500 PH 2016-01-09 0723 RX3XX 59 002 SP2LNW 59 003RU02
END-OF-LOG:

Attention
In CATEGORY line use ONLY the names of categories specified in Rules:
OPEN-MIX or OPEN-CW or OPEN-SSB – foreign stations; SO-MIX or SO-CW or SO-SSB or MO-MIX or SO-CW or MO-SSB or SO-QRP-MIX or SO-QRP-CW or SO-QRP-SSB – SP stations.

Scoring

a) Score calculation for for each round starts after all logs were received, that is after 48 hours from the end of the contest. After that time, ROBOT PGA ZAWODY no longer accepts any more logs.
b) The committee cannot make any corrections to QSOs submitted. All logs are final.
c) Amendments in the log can be made only by the concerned participant during the upload window.
d) The score is calculated by a special computer program that analyses all QSOs in all received logs.
e) The score is based on the error-free QSOs, time stamped in UTC (GMT) + / - 3 minutes. This means that the two corresponding stations are equally responsible for properly logging their contacts, reports, control groups etc. since the QSO must have error-free status in both logs.
f) If a QSO that cannot be verified i.e. due to log not sent, it receives a 0 (zero) points.

Results
a) Contest results, including detailed summary for each participant, will be published on the PGA ZAWODY http://pga-zawody.eham.pl site and Amateur Radio QTC magazine.
b) Discrepancies in score calculations, if any, are accepted by email only:
qtc@post.pl or pga-zawody@wp.pl within 24 hour period from the time of "Preliminary Results" posting on the PGA-ZAWODY site. After this period expires, published results shall be considered final and non-actionable.

Warning! Logs cannot be corrected after the results are published

General Classification
a) Points earned in consecutive monthly rounds are aggregated and posted as monthly General Classification.
b) The Annual General Classification is based on the 9 best monthly results achieved by the participant.
c) In the case of special (other than the primary) call sign use during the PGA-TEST, the score may be transferred to the primary callsign if it already exists in General Classification, provided that the points were earned in the same category. If, for example, in January the station SP4KDX worked under callsign 3Z02PGA, the points earned under that call sign can be credited to SP4KDX, etc. Aggregation is always done upon request sent to:
pga-zawody@wp.pl after the publication of official results for that round.

Awards and trophies
a) For participation of each monthly round, all participants will be awarded Electronic Certificates of Participation.
b) Winners will be shown in groups in the General Annual Classification, and awarded trophies and titles.
c) A groups must contain at least 10 participants in order for the winners to be awarded special championship titles and trophies.
d) Places 1-3 in each group's General Annual Classification will be awarded diplomas, for others - Electronic Certificates of Participation in PGA-TEST-2016.

Disqualification
Participants shall be disqualified for the following reasons:
not observing the PGA-TEST Rules
unethical conduct, reported by contest monitoring stations (operators authorized to monitor the Contest)
Disqualified participant will have any prizes awarded in all events organized by a team of PGA withdrawn for two years. If participant is disqualified again, he will not be eligible for any prizes awarded in the event organized by the PGA team for five years.

Final Remarks
a) Comments on the contest of the event, photographs, etc. QSL cards should be sent to: qtc@post.pl
b) The contest organizers are not responsible for any damages taking place during the contest, or as a result of participation in the contest.
c) The contest organizer decisions are final and not subject to an appeal.
d) All PGA-TEST error-free QSOs are eligible for PGA and MK QTC awards and the submission requires no QSL cards.

PGA Awards credits
All worked PGA districts (“gmina”), confirmed by the contest logs, will be credited to an applicant without the need to present the QSL-cards.

Help

Each operator, participant of PGA-TEST may receive a comprehensive support from the contest organizers. If you have questions or concerns regarding interpretation of the regulations, write to:
pga-zawody@wp.pl
or call +48 601 912910 (SP2FAP) or +48 603 310037 (SP5KP).

PGA-TEST Sponsors invite all the radio amateurs from foreign countries and Poland to take part in PGA-TEST-2016.


73 & GL de PGA-Team
sp2fap, sp5kp, sp4eoo

 

 


QUO VADIS 2019

QUO VADIS 2018


 IX Krajowe Zawody Radiostacji Amatorskich
pod patronatem Wójta Gminy Krzywda
 
 

 

 

 Regulamin

1. Cel zawodów: Upamiętnienie 172. rocznicy urodzin, wielkiego, polskiego pisarza, Syna Ziemi Łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza, oraz popularyzacja historycznych miejsc ziemi Łukowskiej i Gminy Krzywda z nim związanych.


2.Termin zawodów: trzecia sobota maja – 19 maja 2018, od godz. 06:00 do 6:59 UTC (08.00 do 08.59 czas lokalny); logujemy w czasie UTC. Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

3. Pasma i emisje: pasmo 80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji.

4. Uczestnicy: Tylko polskie (only SP) radiostacje amatorskie nadawcze – indywidualne i klubowe, nadające w zawodach QUO VADIS z jednej z gmin Polski, których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy wyjściowej do anteny powyżej 100W, a w kategoriach QRP 5W na CW, 10W na SSB i w danej chwili emitują tylko jeden sygnał.

Ważne!

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiadają ważne pozwolenia na znak podstawowy, kontestowy lub okolicznościowy.

5. Wywołanie w zawodach: na SSB „Wywołanie w zawodach”, na CW „Test SP”

6. Organizator zawodów:

- Rodzinny Klub Krótkofalowców PZK SP8YES wraz z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli  Okrzejskiej.
- Patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Krzywda, w której to leży Wola Okrzejska
- Manager zawodów - Krzysztof Patkowski SP5KP
- Patronat medialny sprawuje redakcja Magazynu Krótkofalowców e-MK QTC.

7. Raporty i grupy kontrolne:
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO
który musi stanowić numerację ciągłą (począwszy od 001) oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp.

Ważne!

- obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- dołóż maksimum staranności aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z litera (duże O).

8. Punktacja za bezbłędne łączności ze stacjami:
- okolicznościową SN0HS 5 pkt. na SSB, 10 pkt. na CW.
- z województwa lubelskiego podającymi skróty gmin (PGA) rozpoczynające się od liter: BI, BP, CH, CM, HR, IM, JL, KK, KY, LB, LC, LT, LU, LW, OB, PC, PU, RK, RP, SD, TL, WD, ZA, ZM - 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW.
- z pozostałymi stacjami 1 pkt. na SSB, 2 pkt. na CW.
Wynik końcowy stanowi suma punktów za bezbłedne łączności.
Mnożnika nie stosuje się.

9. Kategorie (only SP):
A - Stacje indywidualne
pracujące emisją CW
B - Stacje indywidualne
pracujące emisją SSB
C - Stacje indywidualne
pracujące emisjami CW+SSB
D - Stacje klubowe
pracujące emisją CW
E - Stacje klubowe
pracujące emisją SSB
F - Stacje klubowe
pracujące emisją CW+SSB
G - Stacje indywidualne i klubowe z wojew. lubelskiego
pracujące emisją CW
H - Stacje indywidualne i klubowe z wojew. lubelskiego
pracujące emisją SSB
J - Stacje indywidualne QRP
pracujące emisją CW (5W CW)
K - Stacje indywidualne QRP
pracujące emisją SSB (10W SSB)
L - Stacje indywidualne QRP
pracujące emisjami CW+SSB (10W SSB, 5W CW)

Uwagi!

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)
- Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii
- Jezeli log zawiera QSOs na CW i SSB (MIX) to zawodnik może być sklasyfikowany tylko
w kategoriach: C lub F lub L.
- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawieraą
nazwę: QUO-VADIS
- Stacja organizatora SN0HS oraz managera zawodów SP5KP nie będą klasyfikowane.

10. Nie zalicza sie łącznosci w przypadku:

a) nawiązanie łączności poza czasem trwania
b) niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty
c) jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liscie http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php lub jest niezgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
d) nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
e) użycia w zawodach więcej niz jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego i do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy lub okolicznościowy.
f) QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
g) praca w zawodach była niezgodna z postanowieniami nniejszego regulaminu.
h) braku logu korespondenta.

  Jakiekolwiek błedy lub niezgodności w logach stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.

11. Nagrody :

Wszystkim uczestnikom zawodów przyznane będą do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału.

- za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach - statuetka "Henryk Sienkiewicz" i dyplom.
- za zajecie miejsc od II do III w poszczególnych grupach dyplomy.

Dzięki wspaniałym sponsorom, wśród wszystkich sklasyfikowanych uczestników zawodów (niezależnie od zajętego miejsca) zostaną rozlosowane poniższe nagrody:

A-1,2,3,4,5 - 5egz. Wydanie książkowe QUO VADIS Henryka Sienkiewicza, wraz z dedykacją, fundator - Dyrektor MHS w Woli Okrzejskiej
B -1,2,3,4,5 - 5szt. YAESU The Radio Amateur's WORLD MAP, fundator -  Con-Spark" Gdynia "Generalny dystrybutor Radiotelefonów YAESU"
C-1 – 1szt. Antena FD3 Windom 20,5m z baloonem 1:4 0,3 KW (40-10m), fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS 
D-1,2,3,4,5 – 5szt. Czapeczka YAESU - systemu cyfrowego Fusion, fundator - Con-Spark" Gdynia "Generalny dystrybutor Radiotelefonów YAESU"
E-1 – 1000szt. Karty QSL dwustronne full color dla znaku wylosowanego, fundator Cool QSL - Radek SP5ADX
F-1,2,3,4,5 - 5szt. Pendrive USB 8GB, fundator INTER-COM S.C. - Janusz SQ5GRI
G-1 – 1szt. Baloon 1:1 1KW, fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
H-1,2,3,4,5 – 5egz. Wydanie książkowe Z kart historii Krótkofalarstwa, fundator - PZK
I-1 – 1szt.  Power Bank 2600 mA, fundator - Krzysztof SP5KP
J-1,2,3,4,5 – 5. Półroczna prenumerata e-MK QTC, fundator Redaktor eMK QTC - Sylwester SP2FAP
K-1,2,3,4,5 – 5egz. Wydanie książkowe Z kart historii Krótkofalarstwa, fundator - PZK
L-1,2 - 2szt. Mysz bezprzewodowa, fundator INTER-COM S.C. - Janusz SQ5GRI
M-1,2,3,4 - 4egz. Wydanie książkowe+CD Zwroty angielskie dla krótkofalowców, wraz z dedykacją, fundator - Janek SP5DZC
N-1 – 1szt. Antena FD4 Windom 41,5m z baloonem 1:6 0,3 KW (80-6m), fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
O-1,2,3 - 3egz. Wydanie książkowe Cień Błyskawicy, wraz z dedykacją, fundatorzy - Ewa SP5HEN i Wiesław SQ5ABG
P-1 – 1szt. Baloon 1:9 0,3KW, fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
Q-1 – 1szt. Koszulka ze znakiem wylosowanego, fundator - Mariusz SQ8JCB
S- 1 - 1szt. Krótkofalarska Mapa Świata, fundator - Janek SP5DZC 
T- 1  – 1szt. Antena LW 41,5m z baloonem 1:9, fundator ANTENY SP1BKS - Leszek SP1BKS
U-1 – 1szt.  Power Bank 2600 mA, fundator - Krzysztof SP5KP

V-1 – 1szt.  Radiotelefon BAOFENG UV-82 duobander VHF/UHF, fundatorzy - Bogdan SP8ONJ & Andrzej SP8NTC
R-1 – 1egz.  Wydanie książkowe Wywołanie ogółne, fundator - Krzysztof SP5KP

Wyjaśnienie!
Wytłuszczone litery (np. A-1) są oznaczeniem numeru nagrody i nie należy kojarzyć ich z konkretną kategorią w zawodach.

A może i Ty zechcesz być fundatorem nawet najdrobniejszej nagrody?

Jeżli tak to prosimy o kontakt z nami: quovadis-zawody@wp.pl

Uroczyste podsumowanie zawodów wraz z losowaniem nagród odbędzie się w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej podczas VIII spotkania członków OT PZK Lublin, w dniu 19 czerwca 2018 r o godz. 12.00.

Zdobywcom czołowych miejsc, którzy będą uczestniczyć w tym spotkaniu zostaną wręczone statuetki "Henryk Sienkiewicz" i dyplomy. Dla pozostałych uczestników dyplomy i nagrody zostaną przesłane Pocztą Polską w ciągu 14 dni po spotkaniu w Woli Okrzejskiej.

11a. Fundatorzy nagród:

12. Dziennik zawodów (bez konieczności obliczania punktów):
Sporządzony w czasie UTC - plik w formacie cabrillo np. sp1aen.cbr lub sp2jmr.log (nazwÄ™ pliku piszemy małymi literami) przesyłamy z wykorzystaniem ROBOTA na stronie http://pga-zawody.pzk.pl (instrukcja po kliknięciu na ikonÄ™ POMOC) przed upływem 6 dni (144 godz) po zawodach.
TYLKO w przypadku awarii ROBOTA log jako załącznik należy przesłać emailem w terminie jw. na adres: quovadis-zawody@wp.pl
W temacie eMaila wpisujemy tylko znak wywoławczy.

W razie problemów z WRZUCENEM LOGU zgłoś rodzaj błędu sygnalizowany przez ROBOT - na eMail: quovadis-zawody@wp.pl

Uwaga!

- Operatorzy stacji klubowych wpisują swój znak w przesyłanym logu 
- W przypadku gdy uczestnik używa znaku contestowego lub specjalnego (okolicznościowego) konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu załadowania danego logu.

Podobnie jak w latach ubiegłych komisja podjęła decyzję iż w drodze wyjątku rozliczy logi papierowe SENIORÓW przesłane przed upływem 6 dni (144 godz) po zawodach na adres: Krzysztof Patkowski, PO. BOX 45, 21-400 Łuków 1.

Druki na papierowe logi można pobrać z: http://pga-zawody.pzk.pl/Nowy/Pobierz/log_qv_2018.zip

Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który można pobrać z: http://pga-zawody.pzk.pl/downloads.php?cat_id=1

13. Wyniki zawodów: po obliczeniu zostaną opublikowane na http://pga-zawody.pzk.pl
Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane w ciągu 2 dni (48 godz) od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu ROBOT PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.

14. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegaja zaskarżeniu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

Komisja zawodów: 

1. Maciej Cybulski – dyr. MHS w Woli Okrzejskiej
2. Krzysztof Patkowski SP5KP – prezes klubu SP8YES
3. Andrzej Białach SP5IKO – członek komisji
4. Mariusz Ciszak   SQ8JCB  – członek komisji


 

 

 

 

Wydania ksi??kowego Cie? B?yskawicy, wraz z dedykacj?, fundatorzy - Ewa SP5HEN i Wies?aw SQ5ABG


WARD-CONTEST 2019

WARD-CONTEST

18 kwietnia 2015

krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Zwi?zku Krótkofalowców

motto

Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pami?ta te? o wys?aniu swojego logu, poniewa? tylko wtedy przeprowadzone przez niego ??czno?ci mog? by? zaliczone jego korespondentom.

Regulamin


1.Cel
Zawody rozgrywane s? dla upami?tnienia dnia, w którym powo?ano International Amateur Radio Union (IARU), obchodzonego w nast?pnych latach jako ?wiatowy Dzie? Krótkofalowca.

2.Termin zawodów
18 kwietnia 2015 roku (sobota), w godzinach od 15.00Z do 15.59Z. Uczestników obowi?zuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

3. Organizatorzy
a) Zawody rozgrywane s? pod patronatem Prezesa PZK.
b) Za realizacj? postanowie? niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.
c)
Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja MK QTC.
d) Zawody organizuje zespó? programowy PGA w sk?adzie:
- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – qtc@post.pl  
- Krzysztof Patkowski, SP5KP – sp5kp@wp.pl  
- S?awomir Kaliszewski, SP4EOO – sp4eoo@wp.pl  
e) Wszelkie oficjalne informacje zwi?zane z zawodami WARD-CONTEST publikowane s? na portalu PGA Zawody - http://pga-zawody.eham.pl oraz w eMK QTC.

4. Uczestnictwo

a) Udzia? w zawodach oznacza akceptacj? niniejszego regulaminu.

b) Ka?dy uczestnik zobowi?zany jest do dok?adnego zapoznania si? z regulaminem i ?cis?ego przestrzegania wszystkich jego postanowie?.
c) Zawody dedykowane s? licencjonowanym operatorom radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Dopuszcza si? tak?e udzia? w nich stacji zagranicznych.
d
) Ka?dy uczestnik zawodów zobowi?zany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, poniewa? tylko wtedy przeprowadzone przez niego ??czno?ci zaliczane s? jego korespondentom.
e) Wynik osi?gni?ty przez ka?dego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegó?owym, w??cznie z jawn? informacj? o ewentualnych przyczynach niezaliczenia ka?dego takiego QSO.

5. Znaki wywo?awcze
a) W zawodach dopuszcza si? ?amanie swoich znaków wywo?awczych przez „p”, „m” lub cyfr? okr?gu, ale nie jest to obowi?zkiem.
b) Stacje QRP obowi?zuje zakaz ?amania swoich znaków wywo?awczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza si? u?ywania wi?cej ni? jednego, W?ASNEGO znaku wywo?awczego, mimo ?e stacja indywidualna lub klubowa posiada wa?ne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.

6. Pasmo i emisje
a) 80m / CW i SSB - wy??cznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz).
b) ??czno?ci mieszanych (cross-mode) nie zalicza si?.

7. Wywo?anie w zawodach
Na CW: "Test", na SSB: "Wywo?anie w zawodach".

8. ??czno?ci
a) Ka?da stacja mo?e w danej chwili emitowa? tylko jeden sygna? - na CW lub na SSB.

b) Z ka?d? stacj? mo?na przeprowadzi? dan? emisj? tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli ??czno?ci powtórzone nie s? punktowane, ale nale?y pozostawi? je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracuj?cym na SSB zaleca si? literowanie wg standardu ITU.
- ??czno?ci musz? by? logowane w czasie wg standardu UTC.
- Tylko w kategorii ASSISTED dopuszcza si? korzystanie ze skimmera oraz clustera
- Podczas trwania zawodów u?ywanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów Internetowych itp. do aran?owania ??czno?ci jest niedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniaj? grupy kontrolne z?o?one z raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajduj?cego si? na aktualnej li?cie http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp.
b) Stacje zagraniczne nadaj? RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.

Uwagi

- obowi?zuje zapis grup kontrolnych bez odst?pu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosuj? ci?g?? numeracj? QSOs.
- nie dopuszcza si? zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- nale?y do?o?y? maksimum staranno?ci, aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamieni? cyfry 0 (zero) z liter? O (du?e O).

10. Klasyfikacje (Category)
MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W out
MO-SSB   stacje klubowe na SSB do 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB do 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB do 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB do 5 W out
OPEN-MIX  stacje nadaj?ce spoza SP na CW i SSB do 100 W out
OPEN-CW stacje nadaj?ce spoza SP na CW do 100 W out
OPEN-SSB stacje nadaj?ce spoza SP na SSB do 100 W out


Uwagi

- Ka?da stacja, która we?mie udzia? w zawodach i nade?le swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane s?: stacje zagraniczne, a tak?e stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nag?ówka pliku cabrillo nale?y u?ywa? wy??cznie podanych wy?ej oznacze? swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub ASSISTED lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nag?ówka pliku cabrillo powinna by? jako druga od góry i zawiera? nazw?: WARD-CONTEST
- Je?eli log zawiera ??czno?ci na CW i SSB to zawodnik nie mo?e si? sklasyfikowa? w innej kategorii ni? MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX.
- Je?eli log zawiera ??czno?ci tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie mo?e si? sklasyfikowa? w kategorii MIX.

11. Punktacja
a) Ka?da bezb??dna ??czno?? - 1 pkt.
b)
Nie zalicza si? ??czno?ci w przypadkach:
- nawi?zania ??czno?ci poza czasem trwania zawodów.
- niezgodno?ci w obu logach danych o QSO lub rozbie?no?ci czasu ponad 3 minuty.
- je?li skrót do PGA nie znajduje si? na aktualnej li?cie http://pga-zawody.eham.pl/lista.php lub jest niezgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowa?a w zawodach.
- nast?pi?a zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
- u?ycia wi?cej ni? jednego, W?ASNEGO znaku wywo?awczego a do komisji dotar?y dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
- QSO pomi?dzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOB?”).
- braku logu korespondenta.

Uwaga
Jakakolwiek niezgodno?? w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla ka?dej z nich.


12. Wynik ko?cowy
a) Wynikiem ko?cowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezb??dne ??czno?ci.
b) Wynik obliczany jest przy u?yciu specjalistycznego program komputerowego.

13. eLogi
Logi za WARD-CONTEST przyjmowane s? w ci?gu 48 godzin od zako?czenia zawodów za po?rednictwem ROBOTA http://pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po klikni?ciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcze?niejszym zarejestrowaniu si? przez ka?dego uczestnika. Czynno?ci tej dokonuje si? tylko raz, co oznacza, ?e po rejestracji mo?liwe b?dzie przesy?anie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespó? PGA.  

Uwaga!

- Operatorzy stacji klubowych wpisuj? swój znak w przesy?anym logu 
- W przypadku gdy uczestnik u?ywa: nowego znaku lub contestowego lub okoliczno?ciowego konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu za?adowania danego logu.

14. W celu przes?ania logu nale?y:
- wej?? na stron? http://pga-zawody.eham.pl
- zalogowa? si?.
- klikn?? na ikon?
„Wrzu? log”.
- odnale?? w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba klikn?? na przycisk
„Przegl?daj”).
- klikn?? na
„Za?aduj”.

Uwagi
- Obowi?zuj? wy??cznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego za?adowaniem nale?y zwróci? baczn? uwag? na wygenerowany nag?ówek i wszystkie zapisy poszczególnych ??czno?ci (przed za?adowaniem logu warto zapozna? si? z instrukcj? po naci?ni?ciu linku „Pomoc”).
-
Potwierdzeniem przyj?cia logu jest specjalny komunikat generowany przez ROBOT.
- W przypadku zauwa?enia b??dów, log mo?na za?adowa? powtórnie. Do oblicze? system pobiera ostatnio za?adowany log.
- TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log nale?y przes?a? na adres: pga-zawody@wp.pl pami?taj?c aby:
- W temacie listu poda? TYLKO swój
znak wywo?awczy.
- Log jako niespakowany za??cznik do listu maj?cym w nazwie
TYLKO znak wywo?awczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.).

15. Programy loguj?ce
 a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który mo?na pobra? z: http://sp7dqr.pl/download/download.php?id=140
b)
Stacjom zagranicznych startuj?cych w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dost?pnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test

16. S?dziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa si? po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zako?czenia zawodów. Po tym terminie tak ROBOT jak i Komisja (logi przes?ane via eMail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmuj? ?adnych logów.
b) W otrzymanych logach via eMail Komisja nie poprawia ?adnych danych zwi?zanych bezpo?rednio z QSO.
c) Poprawek w logu mo?e dokonywa? zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy si? przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach ??czno?ci.
e) Punktowane s? tylko bezb??dne ??czno?ci. Oznacza to, ?e obie koresponduj?ce stacje musz? dba? o poprawno?? prowadzonego QSO, poniewa? jakikolwiek b??d w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej ??czno?ci obu zawodnikom.
f) Za ??czno?? niesprawdzaln? tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje si? 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegó?owe rozliczenie ka?dego uczestnika, b?d? publikowane na portalu http://pga-zawody.eham.pl oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje mog? dotyczy? tylko niezgodno?ci w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mog? dotyczy? b??dów operatorskich zawartych w przes?anych logach) i s? przyjmowane w ci?gu 24 godzin od chwili publikacji Wst?pnych wyników na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje si? za oficjalne i nie podlegaj?ce zaskar?eniu.
c) Po publikacji wyników nie s? ju? przyjmowane logi, a w tych ju? przes?anych nie ma mo?liwo?ci dokonywania ?adnych poprawek.

18. Dyplomy i nagrody 
a) Za zdobycie pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane b?d? specjalne Grawertony Prezesa PZK. Je?eli na miejscu 1 znajdzie si? wi?cej ni? jedna stacja z tak? sam? ilo?ci? punktów, grawerton przyznany b?dzie operatorowi, który b?dzie mia? mniej niezaliczonych QSOs, pozosta?e stacje otrzymuj? eDyplomy.
b) Za zdobycie miejsc 2-3 przyznane b?d? eDyplomy
c) Za udzia? w zawodach wszystkim uczestnikom przyznawane b?d? eCertyfikaty Udzia?u do pobrania ze strony PGA-ZAWODY.

19. Dyskwalifikacja
Za ra??ce naruszenie postanowie? niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji mo?e by? tak?e niesportowe zachowanie zg?oszone przez upowa?nionych operatorów monitoruj?cych przebieg zawodów. Decyzj? o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyja?nieniu wszystkich ololiczno?ci.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsuni?ty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespó? PGA. Za powtórn? dyskwalifikacj? zawodnik zostaje odsuni?ty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespó? PGA.

20. Uwagi ko?cowe
a) Uwagi dotycz?ce przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. nale?y przesy?a? na adres: qtc@post.pl
b) Organizator nie odpowiada za ?adne szkody powsta?e w zwi?zku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów s? ostateczne i nie podlegaj? zaskar?eniu.
d) Wszystkie bezb??dnie przeprowadzone w zawodach ??czno?ci zaliczane s? do dyplomów wydawanych przez Zespó? PGA i MK QTC bez konieczno?ci posiadania kart QSL.

21. Pomoc
Ka?dy operator, uczestnik zawodów WARD-CONTEST mo?e liczy? na wszechstronn? pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i w?tpliwo?ciami dot. interpretacji regulaminu oraz problemami z "WRZUCENIEM LOGU" mo?na si? zwraca? pisz?c na adres pga-zawody@wp.pl albo telefonuj?c pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

Przyk?ad logu Cabrillo stacji SP4KDX QRV zawodach WARD-CONTEST

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WARD-CONTEST
CALLSIGN: SP4KDX
CATEGORY: MO-CW
NAME: Klub LOK
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 CW 2015-04-18 1506 SP4KDX 599 001EL09 SP8OBP 599 003KS01
QSO: 3500 CW 2015-04-18 1520 SP4KDX 599 002EL09 SP7JMA 599 010LN02
QSO: 3500 CW 2015-04-18 1527 SP4KDX 599 003EL09 SP4HHH/2 599 035OU01
QSO: 3500 CW 2015-04-18 1540 SP4KDX 599 004EL09 SP2UN 599 028BY08
QSO: 3500 CW 2015-04-18 1547 SP4KDX 599 005EL09 SP7DRR 599 015WM01
QSO: 3500 CW 2015-04-18 1559 SP4KDX 599 006EL09 SQ9XTX 599 039CZ03
END-OF-LOG:

Zaleca si?, aby przed wysy?aniem logu sprawdzi? jego format przy pomocy funkcji TESTUJ LOG na stronie ROBOTA PGA-ZAWODY lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Prosz? zwróci? uwag? na to:
- Czy w pozycji CONTEST nag?ówka Cabrillo wpisa?e? w?a?ciw? nazw? zawodów? Powinno by?: WARD-CONTEST
- Czy w pozycji CALLSIGN nag?ówka Cabrillo poprawnie wpisa?e? swój znak wywo?awczy?
- Czy w pozycji CATEGORY nag?ówka Cabrillo oznaczenie twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich twoich ??czno?ci jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane s? standardowo zapisane i prawid?owo wygenerowane?
- Czy na ko?cu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Je?li wszystko jest prawid?owo, log nale?y niezw?ocznie przes?a? za po?rednictwem portalu ROBOTA.

73 & GL de Zespó? PGA
sp2fap, sp5kp, sp4eoo

POLECAMY PONIŻSZE LINKI
** ZAPRASZAMY do wirtualnego zwiedzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza, po kliknięciu na poniższą QSL-kę.**


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
ODLICZANIE
PGA-DIGI już za

ZAPRASZAMY do udziału w zawodach.
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Czerwiec 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dzisiejsze zawody: Najbliższe zawody:

REGULAMINY ZAWODOW 2019
Aktualnie online
· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 812
· Najnowszy użytkownik: SO9U

OSTATNIE LOGOWANIA
· ADMIN01:49:10
· SN7X09:01:53
· SQ7M09:29:35
· SO8DAN09:35:10
· SQ8JCB09:45:58
· SQ5MWN12:17:13
· SP4KSY19:13:40
· SP9MDY19:50:00
· SP9KJU19:51:36
· SP9WZJ21:34:13
· SN1T 1 dzień
· SQ9DXT 1 dzień
· SP3FYX 1 dzień
· SP8GKE 1 dzień
· SQ9E 1 dzień
23,272,585 unikalne wizyty