Dzisiaj: piątek-19 Lipca 2024. Solenizanci: Alfred, Wincenty, Wlodzislaw
CLUSTER PGA-ZAWODY
· ZGŁOś: poszukuję SPPA/PGA
· RANKING poszukiwanych
· AKTYWOWANE już gminy
· LISTA wszystkich gmin

· Dodaj tu QUICK SPOT

· Zaplanuj tu WYPRAWĘ

Ostatnio dodane spoty:
...Znak......QRG...

Zaplanowali wyprawy:
PGA-CLUSTER na Twoją… WWW
pobierz TU kod.
POLECAMY
CONSPARK

 SP1BKS anteny

RAL

Baner SPCWC_b.jpg

SP7DQR portal

Statystyki polecanych
Nawigacja
Nawigacja
Artykuły » Regulaminy zawodów na rok 2024 » WARD-CONTEST 2024
WARD-CONTEST 2024

WARD-CONTEST

18 kwietnia 2024

krajowe zawody HF pod patronatem
Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców

Regulamin


1.Cel
Zawody rozgrywane  dla upamiętnienia dnia, w którym powołano International Amateur Radio Union (IARU), obchodzonego w następnych latach jako Światowy Dzień Krótkofalowca.

2.Termin zawodów
18 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 15.00Z do 15.59Z. Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.

3. Organizatorzy
a) Zawody rozgrywane są pod patronatem Prezesa PZK.
b) Zawody organizuje Zespół programowy PGA w składzie:
- Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – [email protected]  
- Andrzej Bojan, SP8AB – [email protected]  
- Sławomir Kaliszewski, SP4EOO – [email protected]  
c) Za realizację postanowień niniejszego regulaminu oraz koordynacje przesłania nagród odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP.

d) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami WARD-CONTEST publikowane są na portalu PGA Zawody - https://pga-zawody.pzk.pl.


4. Uczestnictwo

a) Udział w zawodach oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.

b) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień.
c) Zawody dedykowane  licencjonowanym operatorom radiostacji nadawczych indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Dopuszcza się także udział w nich stacji zagranicznych.
d
) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności zaliczane są jego korespondentom.
e) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z jawną informację o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO.

5. Znaki wywoławcze
a) W zawodach dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem.
b) Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”.
c) Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy.

6. Pasmo i emisje
a) 80m / CW i SSB - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz).
b) łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

7. Wywołanie w zawodach
Na CW: "Test", na SSB: "Wywołanie w zawodach".

8. Łczności
a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB.

b) Z każdą stacją można przeprowadzić daną emisją tylko jedno punktowane QSO.
c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.

Uwagi
- Zawodnikom pracującym na SSB zaleca się literowanie wg standardu ITU.
- łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.
- Podczas trwania zawodów uzywanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów Internetowych itp. do aranżowania łączności jestniedozwolone.

9. Wymiana
a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T), kolejnego numeru QSO który nie może sie powtarzać i musi stanowić numerację ciągłą począwszy od 001 oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście https://pga-zawody.pzk.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy z której stacja pracuje w zawodach) np. na CW - 599 001EL09, na SSB -59 001WM01 itp. 

b) Stacje zagraniczne nadają RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, na SSB – 59 001.

Uwagi

- obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02
- stacje z kategorii MIX stosują ciągłą numerację QSOs.
- nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów.
- należy dołożyć maksimum staranności, aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienią cyfry 0 (zero) z literą O (duże O).

10. Klasyfikacje (Category)

MO-MIX stacje klubowe na CW i SSB do 100 W out
MO-CW stacje klubowe na CW do 100 W out
MO-SSB   stacje klubowe na SSB do 100 W out
SO-MIX stacje indywidualne na CW i SSB do 100 W out
SO-CW stacje indywidualne na CW do 100 W out
SO-SSB stacje indywidualne na SSB do 100 W out
SO-QRP-MIX stacje indywidualne QRP na CW i SSB do 5 W out
SO-QRP-CW stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out
SO-QRP-SSB stacje indywidualne QRP na SSB do 5 W out
OPEN-MIX  stacje nadające spoza SP na CW i SSB do 100 W out
OPEN-CW stacje nadające spoza SP na CW do 100 W out
OPEN-SSB stacje nadające spoza SP na SSB do 100 W out

 

Uwagi

- Dopuszcza się w każdej kategorii korzystanie z RBN (Reverse Beacon Network)

- Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii.
- W grupie „OPEN” klasyfikowane są: stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju.
- W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-MIX lub MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB.
- Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: WARD-CONTEST

- Jeżeli log zawiera łączności na CW i SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w innej kategorii niż MO-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX.
- Jeżeli log zawiera łączności tylko na CW lub tylko na SSB to zawodnik nie może się sklasyfikować w kategorii MIX.


11. Punktacja
a) Każda bezbłędna łączność - 1 pkt.
b)
Nie zalicza się łącznosci w przypadkach:
- nawiązania łaczności poza czasem trwania zawodów.

- niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty.- jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście http://pga-zawody.pzk.pl/lista.php lub jest niezgodny z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach.
- nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów.
- użycia więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy.
- QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”).
- braku logu korespondenta.

Uwaga
Jakakolwiek niezgodność w logach obu stacji powoduje niezaliczenie punktów dla każdej z nich.


12. Wynik końcowy
a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności.
b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego.

13. eLogi
Logi za WARD-CONTEST przyjmowane  w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA https://pga-zawody.pzk.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: "Pomoc CZYTAJ") po wcześniejszym zarejestrowaniu się przez każdego uczestnika. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji mozliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA.  

Uwaga!

- Operatorzy stacji klubowych wpisują swój znak w przesyłanym logu 
- W przypadku gdy uczestnik używa: nowego znaku lub contestowego lub okolicznościowego konieczna jest dodatkowa rejestracja w celu załadowania logu.

14. W celu przesłania logu należy:
- wejść na stronę http://pga-zawody.pzk.pl
- zalogować się.
- kliknąć na ikone
„Wrzuć log”.
- odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk
„Przeglądaj”).
- kliknąć na
„Załaduj”.

Uwagi
- Obowiązują wyłacznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem nalezy zwrócić baczna uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łaczności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcja po naciśnięciu linku „Pomoc”).
-
Potwierdzeniem przyjęcia logu jest specjalny komunikat generowany przez ROBOT.

- W przypadku zauważenia błedów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log.
- TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log należy przesłać na adres: [email protected] pamiętając aby:
- W temacie listu podać TYLKO swój
znak wywoławczy.
- Log jako niespakowany załacznik do listu majacym w nazwie
TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP8AB - sp8ab.log itp.).


15. Programy logujace
 a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_Log autorstwa Marka SP7DQR, który mona pobrać z: https://sp7dqr.pl/download/download.php?id=140
b)
Stacjom zagranicznych startujacym w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test.udc dostępnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test


16. Sędziowanie
a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via eMail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują zadnych logów.
b) W otrzymanych logach via eMail Komisja nie poprawia zadnych danych związanych bezpośrednio z QSO.
c) Poprawek w logu moze dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów.
d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności.
e) Punktowane są tylko bezbłędne łaczności. Oznacza to, że obie korespondujace stacje musza dbać o poprawność prowadzonego QSO,poniewaz jakikolwiek bład w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łaczności obu zawodnikom.
f) Za łaczność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

17. Rezultaty
a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu https://pga-zawody.pzk.pl oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC.
b) Ewentualne reklamacje moga dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie moga dotyczyc błęów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i sa przyjmowane w ciagu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegajace zaskarżeniu.
c) Po publikacji wyników nie sa juz przyjmowane logi, a w tych juz przesłanych nie ma mozliwosci dokonywania zadnych poprawek.

18. Dyplomy i nagrody 
a) Za zdobycie pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą specjalne Grawertony Prezesa PZK. Jeżeli na miejscu 1 znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilościa punktów, grawerton przyznany bedzie operatorowi, który będzie miał mniej niezaliczonych QSOs, pozostałe stacje otrzymuja eDyplomy.
b) Za zdobycie miejsc 2-3 przyznane będą… eDyplomy
c) Za udział w zawodach wszystkim uczestnikom przyznawane będą eCertyfikaty Udziału do pobrania ze strony PGA-ZAWODY.

19. Dyskwalifikacja
Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujacych przebieg zawodów. Decyzje o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjasnieniu wszystkich ololicznosci.
Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsuniety na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA.

20. Uwagi końcowe
a) Uwagi dotyczace przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: [email protected]
b) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w zwiazku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale.
c) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarzeniu.
d) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łacznosci zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół‚ PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

21. Pomoc
Kazdy operator, uczestnik zawodów WARD-CONTEST może liczyć na wszechstronna pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i watpliwosciami dot. interpretacji regulaminu oraz problemami z "WRZUCENIEM LOGU" można się zwracać się do ADMINA SP8AB pisząc na adres [email protected].

Przykład logu Cabrillo stacji SP4KDX QRV zawodach WARD-CONTEST

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WARD-CONTEST
CALLSIGN: SP4KDX
CATEGORY: MO-CW
NAME: Klub LOK
ADDRESS: Suchacz-Zamek
ADDRESS: 82-340 Tolkmicko
QSO: 3500 CW
2024-04-18 1506 SP4KDX 599 001EL09 SP8OBP 599 003KS01
QSO: 3500 CW
2024-04-18 1520 SP4KDX 599 002EL09 SP7JMA 599 010LN02
QSO: 3500 CW
2024-04-18 1527 SP4KDX 599 003EL09 SP4HH/2 599 035OU01
QSO: 3500 CW
2024-04-18 1540 SP4KDX 599 004EL09 SP2UN 599 028BY08
QSO: 3500 CW
2024-04-18 1547 SP4KDX 599 005EL09 SP7DRR 599 015WM01
QSO: 3500 CW
2024
-04-18 1559 SP4KDX 599 006EL09 SQ9XTX 599 039CZ03
END-OF-LOG:

Zaleca sie, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji TESTUJ LOG na stronie ROBOTA PGA-ZAWODY lub dowolnego edytora (np. Notatnika).
Proszę zwrócić uwagę na to:
- Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwa nazwe zawodów? Powinno być: WARD-CONTEST
- Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałes swój znak wywoławczy?
- Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie Twojej grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem?
- Czy czas wszystkich Twoich łączności jest wg standardu UTC?
- Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane?
- Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

Jesli wszystko jest prawidłowo, log należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem portalu ROBOTA.

73 & GL de Zespół PGA
sp2fap, sp8ab, sp4eoo

 

 


WITAJ NA PORTALU ROBOT PGA-ZAWODY
WSZELKIE UWAGI o pracy portalu PGA-ZAWODY zgłoś do: ADMINA - [email protected] lub SP2FAP - [email protected]


Przetłumacz stronę

Logowanie
Znak

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
TERMINARZ ZAWODÓW
<< Lipiec 2024 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.


REGULAMINY ZAWODOW
Aktualnie online
· Gości online: 26

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1,202
· Najnowszy użytkownik: sp3otz

OSTATNIE LOGOWANIA
· SP7A01:56:46
· SP7JYM03:03:54
· SQ8MXE03:47:38
· SP9HPA04:18:56
· HF7A04:37:14
· SQ7M05:55:09
· SP4W08:33:11
· SQ5LNJ13:31:33
· SP9ZHR16:07:42
· SP3ZHP16:15:46
· SP6MI17:32:49
· SQ5FLP20:57:22
· SQ5AKY 1 dzień
· SP3QDX 1 dzień
· SO8DAN 1 dzień
100,437,742 unikalne wizyty