PGA Cluster
...Znak......QRG...
SP5ES 3544 kHz
SQ5GLB/2 3722 kHz
SQ5GLB/2 3715 kHz
SQ5GLB/2 3715 kHz

Planowane wyprawy

Nic nie dodano...
Status    ZnakPGA
SO1211RZT06


© SP8WQX