PGA Cluster
...Znak......QRG...
SQ8JCB/8 3728 kHz
SQ8JCB/P 7164 kHz
SQ5GLB/5 3710 kHz
SQ5GLB/5 3743 kHz

Planowane wyprawy

Nic nie dodano...

© SP8WQX