PGA Cluster
...Znak......QRG...
SQ8JCB/P 3704 kHz
SQ5GLB/5 3711 kHz
SQ8JCB/8 3712 kHz
SQ8JCB/8 3712 kHz

Planowane wyprawy

Nic nie dodano...
Status    ZnakPGA
SO1211RZT06


© SP8WQX