PGA Cluster
...Znak......QRG...
SQ8JCB/8 3724 kHz
SQ8JCB/P 3708 kHz
SN100U 3701 kHz
SP8DY 3711 kHz

Planowane wyprawy

Status    ZnakPGA
SN100UWE01


© SP8WQX