PGA Cluster
...Znak......QRG...
SQ8JCB/P 7144 kHz
SQ8JCB/P 7138 kHz
SQ5GLB/4 3707 kHz
SQ5GLB/4 3703 kHz

Planowane wyprawy

Nic nie dodano...

© SP8WQX